Ý Cầu Nguyện Tháng 3-2020 của Đức Giáo Hoàng

 

POPE’S PRAYER INTENTIONS FOR MARCH 2020

Prayer intention for evangelisation – Catholics in China.

We pray that the Church in China may persevere in its faithfulness to the Gospel and grow in unity.

Phản tỉnh về ý cầu nguyện tháng 03-2020: Giáo Hội ở Trung Quốc

Trung Quốc là quốc gia đông dân nhất trên thế giới, với 1,4 tỷ người. Nhưng tỷ lệ người Công Giáo chỉ chiếm không tới 0,1% dân số nước này. Mặc dù sống dưới sự kiểm soát nghiêm ngặt, với rất ít sự tự do tôn giáo, nhưng cộng đồng người Công Giáo ở đây vẫn cho thấy sự kiên trì trong đức tin và một sức sống bền bỉ. Họ cố gắng hết sức để gìn giữ sự hiệp thông với Giáo Hội hoàn cầu bằng những sự đau khổ của mọi loại khó khăn và chịu nhiều cảnh bách hại. Trong Mùa Phục Sinh năm 2018, có khỏang 4800 người ở đây được rửa tội. Những người Công Giáo trẻ ở Trung Quốc đang tìm mọi cách để đào sâu đức tin của họ, và hiện diện cách sống động, tích cực trong đời sống của Hội Thánh.

Chỉ qua việc đọc tin tức trên các phương tiện truyền thông (thường là thông tin một phía), người ngoài khó hiểu được tình hình thực tại của Giáo Hội tại Trung Quốc. Sự mô tả lưỡng tính của Giáo Hội tại Trung Quốc như là “hầm trú” và “quốc doanh” là một sự mô tả không chỉ quá sơ sài, đơn giản mà còn gây ra nguy hiểm nữa. Đức Giáo Hoàng Bê-nê-dic-tô XVI đã nhấn mạnh rằng, chỉ có duy nhất một Giáo Hội tại Trung Quốc, mặc cho việc nó tồn tại theo hai cách vì một số lý do rất phức tạp. Những căng thẳng xảy ra trong Giáo Hội này gây nên sự bối rối lớn cho các tín hữu và làm cản trở cho công cuộc loan báo Tin Mừng tại đất nước này. Đức Giáo Hoàng Phanxicô hết lòng mời gọi Giáo Hội hoàn vũ cầu nguyện cho Giáo Hội tại Trung Quốc để Giáo Hội này cùng lúc càng trở nên Công Giáo hơn (hiệp nhất) càng mang bản sắc Trung Quốc hơn.

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

 

March Reflection – Catholics in China

China is the largest country by population in the world with 1.4 billion people. The percentage of Catholics is less than 0.1%. Living under strict restriction with little religious freedom, however, the Catholic community has shown incredible perseverance and vitality, who tried their best to keep communion with the universal Church by suffering all difficulties and persecutions. During the Easter of 2018, there were about 48,00 baptized. Young Catholics in China seek all means to deepen their faith and are actively present in the Church.

Just by reading news (which is often imbalanced), outsiders hardly understand the real situation of the Church in China. The often dualistic description of the Chinese church as “underground” and “official” is not only too simplistic but also very harmful. As Pope Benedict XVI clearly emphasized, there is only one Church in China, though it may exist in two ways due to certain very complicated reasons. The majority of both are living under persecution and yet remain faithful. The conflicts within the Church have created great confusion for believers and caused severe obstacles for evangelization. Pope Francis passionately invites the universal Church to pray for the church in China, that it may be more Catholic (united) and more Chinese at the same time.

Xavier
Pope’s Worldwide Prayer Network (Ireland)

Nguồn: http://popesprayerusa.net/2020/02/24/march-reflection-catholics-china/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *