100 tích truyện Kinh Mân Côi: Chuỗi hạt Mân Côi với Tín Điều Đức Mẹ Vô nhiễm nguyên tội 

 Ngày 8/12/1854, tại Đền thờ Thánh Phêrô, trước mặt hàng ngàn giáo hữu, Đức Giáo Hoàng Pio lX trong suốt buổi thánh lễ đặc biệt, sau khi đọc Phúc Âm, đã tuyên đọc Sắc chỉ “Ineffabilis Deus – Thiên Chúa khôn tả”. Trong sắc chỉ đó, Đức Thánh Cha đã định nghĩa Tín Điều Đức Mẹ Vô Nhiễm nguyên tội như sau: “Ta tuyên bố, Ta phân định, và xác nhận rằng: giáo thuyết về Đức Trinh Nữ Maria, ngay từ lúc đầu tiên dựng thai trong lòng Mẹ, bởi một hồng ân và đặc ân Thiên Chúa cao cả. Vì công nghiệp của Chúa Kitô, Đấng Cứu Thế nhân loại, gìn giữ cho Mẹ khỏi mọi vết nhơ của nguyên tội, là một giáo thuyết do Chúa mạc khải. Vì thế, mọi giáo hữu phải vững vàng mãi mãi tin như vậy”.

 photo virgin-Mary32.jpgSau khi tuyên bố Tín Điều này, thì cũng còn có nhiều phe phái chống đối. Cho mãi đến ngày 25/3/1858, Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức, nước Pháp xác nhận “Ta là Nữ Vương Vô Nhiễm nguyên tội”. 

Vậy tại sao chúng tôi lại đưa vấn đề này ra để nói về sự liên quan dến chuỗi hạt Mân Côi với Tín Điều Đức Mẹ Vô Nhiễm nguyên tội. Như chúng ta đã biết, khi hiện ra với Bernadetta tại hang Massabiele ở Lộ Đức, Đức Mẹ thường lần hạt Mân Côi chung với cô, trước khi Mẹ phán bảo bất cứ điều gì . Nhưng mãi đến lần hiện ra thứ 17, vào ngày Lễ Truyền Tin Cho Ðức Mẹ, thứ tư 25/3/1858 , Đức Mẹ mới nói rõ với cô: Ta là Đấng chẳng hề mắc tội tổ tông”. Có nghĩa là “Ta là Nữ Vương Vô Nhiễm nguyên tội”.

Ngoài ra khi lần chuỗi Mân Côi, chúng ta cũng nên suy nghĩ một vấn đề hết sức quan trọng như sau: Trong kinh Kính Mừng, có câu “Bà có phước lạ hơn mọi người nữ…”. Vậy nếu Đức Mẹ mắc tội tổ tông như chúng ta, thì đâu có còn phúc lạ hơn mọi người nữ nữa. Do đó, chính lời chào bà Isave là câu nói được linh ứng bởi Đức Chúa Thánh Thần, cho biết Đức Mẹ là người nữ đặc biệt, không hề vướng mắc tội tổ tông. Vậy khi lần chuỗi Mân Côi chúng ta hằng đọc: “Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ…” . Đọc bao nhiêu kinh Kính mừng, là tuyên xưng Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội bấy nhiêu lần.

Ở đây chúng ta cũng cần phải khảo cứu thêm lý do nào mà Thiên Chúa đã phải ban cho Trinh Nữ Maria tước phẩm Vô Nhiễm Nguyên Tội:

1- Đức Maria là nữ tử duy nhất của Đức Chúa Cha, ví chính Mẹ đã tuyên nhận: “Mẹ được xuất hiện từ Đấng Tối Cao, Mẹ được sinh ra trước hết mọi người” (Eccl 24,5)

2- Đức Mẹ là Mẹ chí ái của Ngôi Con. Vì Thiên Chúa là Đấng trong sạch vô cùng, cho nên chỉ có một người Mẹ không hề lây vướng tỳ ố, vết nhơ nào, mới xứng đáng làm Mẹ Ngôi Con, tức là Ngôi Hai Thiến Chúa nhập thể.

3- Đức Maria là bạn cực sạch rất yêu dấu của Ngôi Ba Thánh Thần. Đức Chúa Thánh Thần ngự xuống lòng Đức Mẹ cốt để tác tạo thân xác thanh vẹn của Chúa Giêsu, do thân xác thanh sạch của Mẹ Maria, như lời Tổng Lãnh Thiên Thần Gabiriel tuyên báo: “Thánh Linh sẽ ngự xuống trong lòng Trinh Nữ”. Như vậy, thân xác của Mẹ Maria phải thật sự trong sạch và vẹn toàn thì mới xứng đáng được Chúa Thánh Thần dùng để tác tạo thánh thể của Chúa Giêsu.

Lời bàn Khi ta lần chuỗi Mân Côi, đọc 1  kinh Lạy Cha, 10 kính kính mừng và 1 kinh sáng danh, cùng suy ngắm 20 sự mầu nhiệm trong Tân Ước, cuộc đời của Chúa Giêsu, của Đức Mẹ, và các sự mầu nhiệm trong đạo, các tín điều Đức Mẹ, thì hỏi còn có kinh nào cao trọng và sốt sắng đầy đủ ý nghĩa hơn khi ta lần chuỗi Mân Côi không? Do đó, khi ta thấy Đức Mẹ nói : Mẹ rất yêu thích những chuỗi hạt mà chúng con dâng lên cho Mẹ. Chúng ta không ngạc nhiên gì, vì một bản kinh rất đơn sơ, mà được nhiều ơn ích như vậy.