Bản Kinh Nguyện Dòng Ba Xưa

BẢN KINH NGUYỆN GIỜ DÒNG BA XƯA

Trong nhiều thế kỷ, huynh đoàn Đa Minh sử dụng bản “Nguyện Giờ Dòng Ba” sau. Được đánh máy lại từ bản viết tay của thân phụ anh Đa Minh Nguyễn Văn Phụ, trưởng BPV Cần Thơ. Mỗi ngày Huynh đoàn nguyện bảy giờ, mỗi giờ có một phần suy gẫm và một lời nguyện. Đặc biệt mỗi giờ được khởi đầu và kết thúc giống kinh phụng vụ chúng ta đang dùng.

Gồm : Giờ Tí : Chúa bị bắt; Giờ Dần : bị đòn đánh; Giờ Mão : vác thánh giá; Giờ Thìn : bị đóng đinh; Giờ Ngọ : chịu chết; Giờ Mùi : được tháo đinh; và Giờ Thân : được an táng trong mộ.

1/- Giờ Tý : Chúa Giêsu cầu nguyện trong vườn Cây Dầu

Xin Chúa mở miệng tôi ra
Và miệng tôi sẽ ngợi khen Chúa tôi.

Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng.

Giờ Tý thì ngắm : Khi Đức Chúa Giêsu muốn tỏ ra sự đau đớn Người hằng chịu trong ba mươi ba năm thì vào vườn Giệtsimani lo buồn cực khốn cực nạn đến nỗi bồ hôi chảy ra xuống dòng dòng, đoạn phó mình cho quân dữ làm khốn thâu đêm cho đến sáng.

Thương ôi, bởi tội con làm cho Chúa con phải chịu đau đớn quá sức dường ấy ru, Từ rầy về sau con phải ăn ở cách nào cho được an ủi lòng Chúa tôi một chút, hay là lại làm cho cực lòng Chúa tôi hơn khi trước thì tôi hay nghĩ đấy. Amen.

Chúng ta hãy chúc tụng Chúa – Tạ ơn Chúa

2/- Giờ Dần : Chúa Giêsu chịu đánh đòn

Xin Chúa thương lấy tôi cùng – Xin Chúa phù hộ tôi cho kíp.

Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen

Giờ Dần thì ngắm : Khi quân dữ trói Đức Chúa Giêsu vào cột đá mà đánh đòn, tan nát cả và mình ra xem thấy xương, chẳng còn hình tượng người như khi trước nữa.

Thương ôi, bởi tội con làm cho Chúa con phải phạt nặng dường ấy ru, thật thì bao nhiêu dấu Chúa tôi phải đòn ấy là bấy nhiêu miệng hằng kêu lên mãi dục đòi tôi kính mến, mà xưa nay tôi đã dâng lòng mến cho Chúa tôi được bao nhiêu, hay là lại phạm tội mà đánh đòn thêm, thì xin soi cho tôi biết. Amen.

Chúng ta hãy chúc tụng Chúa – Tạ ơn Chúa

3/- Giờ Mão : Chúa Giêsu chịu đội mão gai

Xin Chúa thương lấy tôi cùng – Xin Chúa phù hộ tôi cho kíp.

Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen

Giờ Mão thì ngắm : Khi quân dữ đóng mạo gai vào đầu cùng giổ vào mặt Chúa tôi, và xỉ vả những điều xấu hổ.

Thương ôi, mặt Chúa trời đất mà quân dữ nhổ vả làm vậy ru. Xưa nay Chúa tôi chưa hề để cho tôi phải đội mạo gai cùng chịu nhổ vả làm vậy, một khiến cho tôi chịu một hai tiếng hèn nhẹ người ta chê trách ở đời này, cho được giả nghĩa Chúa tôi một chút, mà tôi đã trả hay là những phụ ơn mãi chăng thì xin cho tôi biết. Amen

Chúng ta hãy chúc tụng Chúa – Tạ ơn Chúa

4/- Giờ Thìn : Chúa Giêsu vác thánh giá

Xin Chúa thương lấy tôi cùng – Xin Chúa phù hộ tôi cho kíp.

Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen

Giờ Thìn thì ngắm : Khi Chúa tôi đã nát hết cả và mình cùng nhọc hết sức, đoạn phải vác cây Thánh Giá nặng mà đi đàng xa, gò lưng xiết xuống vào cột nặng nề đau đớn lắm, cho nên Người ngã xuống đất nhiều lần, mà cũng cố gượng vác đi cho đến nơi chịu chết vì tội tôi.

Thương ôi, tội tôi chất vào cho Chúa tôi phải gánh rất nặng dường ấy ru, xưa nay Chúa tôi chưa hề để Thánh Giá nặng ấy cho tôi vác, một khiến cho tôi chịu sự khó nọ, tiếng oan kia mà đền tội cách nhẹ ở đời này, cho được vác Thánh Giá đỡ Chúa tôi một chút, mà đã vâng cúi hay là những cưỡng ý mãi chăng, thì xin cho tôi biết. Amen.

Chúng ta hãy chúc tụng Chúa – Tạ ơn Chúa

5/- Giờ Ngọ : Chúa Giêsu chịu đóng đinh

Xin Chúa thương lấy tôi cùng – Xin Chúa phù hộ tôi cho kíp.

Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen

Giờ Ngọ thì ngắm : Khi quân dữ xô ngửa Chúa tôi ra nằm trên cây Thánh Giá cùng kéo chân tay ra mà đóng đanh vào, đoạn dựng Thánh Giá lên trước mặt thiên hạ mà đứng dưới nhạo cười, mắng mỏ.

Ớ linh hồn tôi ôi, hãy xem cho kỹ mình Chúa muôn vật còn nơi đâu lành vẹn mà chẳng nát ra vì tội tôi chăng, từ rày mà đi tôi phải lập công lành nào cho được trả ơn trọng ấy, hay là lại phạm tội mà đóng đanh thêm, thì xin soi cho tôi biết. Amen.

Chúng ta hãy chúc tụng Chúa – Tạ ơn Chúa

6/- Giờ Mùi : Chúa Giêsu chịu chết trên thánh giá

Xin Chúa thương lấy tôi cùng – Xin Chúa phù hộ tôi cho kíp.

Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen

Giờ Mùi thì ngắm : Khi Đức Chúa Giêsu chịu đóng đanh vào cây Thánh giá ba giờ, máu trong mạch đã chảy ra hết liền gục xuống mà sinh thì.

Thương ôi, Chúa tôi chuộc tôi về làm con, cùng mua lòng tôi rất cao giá dường ấy ru, mà xưa nay tôi đã hết lòng làm tôi cùng đã dâng lòng mến cho Chúa tôi được bao nhiêu, hay là đã phạm tội mà bán linh hồn cho ma quỷ mãi chăng, thì xin cho tôi được sửa lại. Amen.

Chúng ta hãy chúc tụng Chúa – Tạ ơn Chúa

Thầm lặng vài phút, đọc kinh cáo mình

7/- Giờ Thân : Chúa Giêsu được táng trong hang đá

Xin Chúa thương lấy tôi cùng – Xin Chúa phù hộ tôi cho kíp.

Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen

Giờ Thân thì ngắm : Khi quân dữ mà lấy đòng mà đâm cạnh nương long Chúa tôi, đoạn tháo đanh mà đem xác xuống thì Đức Mẹ ẵm lấy con vào lòng, cùng áp mặt xuống trên đầu con. Bấy giờ thì mặt Mẹ trên đầu Con, mà mặt Con thì dàn ra những nước mắt Mẹ, vì người thảm thiết thương con đau đớn quá sức, cho nên khi táng xác con đoạn thì Đức Mẹ như chết đi chết lại nhiều lần.

Thương ôi, bởi tội tôi làm cho chết cả hai Mẹ Con Người dường ấy ru. Thôi thôi, tôi chẳng còn dám chiều xác thịt theo nết xấu nữa đâu, kẻo lại mở đàng phạm tội, mà làm cho Mẹ con người cách chết thiêng liêng lần nữa chăng. Xin Đức Mẹ cầu xin cùng Đức Chúa Giêsu ban sức mạnh cho chúng tôi được chừa mọi tội lỗi cho đến chết. Amen.

Chúng ta hãy chúc tụng Chúa – Tạ ơn Chúa

Lời nguyện kết

Lạy ơn Đức Chúa Cha, vì yêu con mọn mà để Ngôi thứ Hai là Đức Chúa Giêsu Kitô phải chịu chết vì chúng tôi, chớ gì chúng tôi được in vào bẩy giờ cực khốn cực dữ Chúa tôi đã chịu tan nát cả và mình ra, máu chảy xuống đất dòng dòng. Tôi xin Máu Thánh Chúa tôi hằng tưới linh hồn tôi cho được sinh ra hoa quả thiêng liêng là việc lành phúc đức và đến khi linh hồn tôi rình ra khỏi xác, được rước Mình Thánh Chúa tôi vào lòng, cùng xin đem tôi lên xem thấy mặt Đức Chúa Trời Ba Ngôi hằng sống hằng trị đời đời. Amen.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *