LỊCH SỬ

Khánh thành tu xá Lu-y Bê-tran, Kontum

Ngày 22/12/2017, để ghi nhớ ngày dòng Đa Minh được thành lập, anh em Đa Minh Kontum đã tổ chức lễ cắt băng khánh thành và làm phép Tu Xá với thánh hiệu Lu-y Bê-tran, một vị thánh Dòng rất nhiệt tình rao giảng Tin Mừng cho thổ dân Nam Mỹ.

Đọc thêm