SUY NIỆM

Ngày 08.02: Ngôn hành hợp nhất

Cuối một ngày, cuối một tháng, ngày cuối năm là cơ hội thuận tiện tôi dành ít thời gian nhìn lại, lượng giá hoạt động của mình và rút kinh nghiệm cho thời gian sắp đến.

Đọc thêm

Ngày 07.02: Về lại bên Chúa

Cuối một ngày, cuối một tháng, ngày cuối năm là cơ hội thuận tiện tôi dành ít thời gian nhìn lại, lượng giá hoạt động của mình và rút kinh nghiệm cho thời gian sắp đến.

Đọc thêm

Ngày 02.02: Dâng mà không mất

Người sống đời tận hiến cho Chúa đúng thực cũng là sống hiến mình cho tha nhân. Ngườikhông sống đời tận hiến thì nâng đỡ và cầu nguyện cho bậc sống đặc biệt này.

Đọc thêm