TRANG CHỦ / NĂM C (page 20)

NĂM C

Tháng Chín, 2016

 • 30 Tháng Chín

  Nghe giảng Lễ Đức Mẹ Mân Côi (2008)

  Bà Maria thưa với sứ thần : "Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng !"

 • 29 Tháng Chín

  Video giảng lễ Chúa nhật XXVI thường niên năm C (2016)

  Ông Áp-ra-ham nói với người phú hộ : 'Con ơi, hãy nhớ lại : suốt đời con, con đã nhận phần phước của con rồi ; còn La-da-rô suốt một đời chịu toàn những bất hạnh. Bây giờ, La-da-rô được an ủi nơi đây, còn con thì phải chịu khốn khổ... '

 • 27 Tháng Chín

  Nghe giảng Chúa nhật XXVI thường niên năm C (2016)

  Ông Áp-ra-ham nói với người phú hộ : 'Con ơi, hãy nhớ lại : suốt đời con, con đã nhận phần phước của con rồi ; còn La-da-rô suốt một đời chịu toàn những bất hạnh. Bây giờ, La-da-rô được an ủi nơi đây, còn con thì phải chịu khốn khổ... '

 • 25 Tháng Chín

  Video giảng lễ Chúa nhật XXVI thường niên năm C

  Ông Áp-ra-ham nói với người phú hộ : 'Con ơi, hãy nhớ lại : suốt đời con, con đã nhận phần phước của con rồi ; còn La-da-rô suốt một đời chịu toàn những bất hạnh. Bây giờ, La-da-rô được an ủi nơi đây, còn con thì phải chịu khốn khổ... '

 • 18 Tháng Chín

  Video giảng lễ Chúa nhật XXV thường niên năm C (2013)

  Ai trung tín trong việc rất nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn ; ai bất lương trong việc rất nhỏ, thì cũng bất lương trong việc lớn. .. "Không gia nhân nào có thể làm tôi hai chủ ... Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi Tiền Của được."

 • 17 Tháng Chín

  Nghe giảng Chúa nhật XXV thường niên năm C (2010)

  Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi Tiền Của được."

 • 14 Tháng Chín

  Video giảng lễ Chúa nhật XXIV thường niên năm C (2016)

  "Anh ta còn ở đằng xa, thì người cha đã trông thấy. Ông chạnh lòng thương, chạy ra ôm cổ anh ta và hôn lấy hôn để. Bấy giờ người con nói rằng : 'Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa ...'

 • 12 Tháng Chín

  Nghe giảng Chúa nhật XXIV thường niên năm C (2016)

  "Anh ta còn ở đằng xa, thì người cha đã trông thấy. Ông chạnh lòng thương, chạy ra ôm cổ anh ta và hôn lấy hôn để. Bấy giờ người con nói rằng : 'Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa ...'

 • 11 Tháng Chín

  Video giảng lễ Chúa nhật XXIV thường niên năm C (2013)

  "Anh ta còn ở đằng xa, thì người cha đã trông thấy. Ông chạnh lòng thương, chạy ra ôm cổ anh ta và hôn lấy hôn để. Bấy giờ người con nói rằng : 'Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa ...'

 • 8 Tháng Chín

  Video giảng lễ Chúa nhật XXIII thường niên năm C (2016)

  "Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được. Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được."