Châm ngôn Thánh Albert Cả (1206-1280) – Bổn mạng Tu viện Anbêtô (Sài Gòn)