CHỦ THUYẾT HÒA BÌNH TRONG TAM GIÁO

Nói đến Nho giáo, ta nghĩ ngay đến Khổng tử và các bộ sách và kinh được xem là mẫu mực: Tứ Thư và Ngũ Kinh. Các tác giả thâm cứu Nho học đều cho rằng phần cốt lõi trình bày tư tưởng đó tóm lược trong chương đầu của cuốn Trung Dung.

Ở ngay trong mấy câu của chương nầy, hòa bình được gọi là Trung và Hòa. Và hẳn đó cũng là toàn thể nội dung Nho học về cuộc sống con người và xã hội.

Trung là gốc lớn của thiên hạ,

Hòa là đạt Ðạo, tức là thực hiện trọn vẹn Ðạo của con người.

Và ngay từ đầu sách, Tử Trình Tử lại định nghĩa ngay chữ Trung:

Không thiên lệch, sai lạc là Trung.