Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), Khoa trưởng Thần học và giáo sư phụng vụ của Đại học Regina Apostolorum (Nữ Vương các Thánh Tông Đồ), Rôma.

Hỏi :  “Một thầy giúp lễ, khi chầu Thánh Thể, được phép đọc lời khẩn cầu và lời nguyện, như được thực hiện bởi linh mục hoặc thầy phó tế không (nghĩa là làm tất cả, trừ việc nâng Hào Quang cho mọi người bái lạy), hay thầy chỉ làm những phần thường được thực hiện bởi mọi người, bài thánh ca và kinh “Chúc tụng Thiên Chúa” (Divine Praises)?”

Đáp : Các lời nguyện và bài hát được sử dụng trong giờ chầu Thánh thể là không phụng vụ đúng nghĩa, nhưng là hành vi đạo đức bình dân. Vì thế bất kỳ giáo dân nào, chứ không chỉ thầy Giúp lễ đã nhận tác vụ, có thể sử dụng chúng.

Đúng là ở một số nơi, có thói tục cho linh mục hay phó tế đọc một số lời cầu nguyện hoặc kinh cầu, ngay trước khi xướng bài “Tantum Ergo”, trước khi nâng Hào Quang. Nhưng trong thực tế, các lời nguyện và kinh cầu như vậy có thể được sử dụng ở bất kỳ thời điểm nào của giờ chầu, và có thể được hướng dẫn hoặc thực hiện bởi bất cứ ai.

Kết quả là, nơi nào thói tục này tồn tại, có thể đọc các lời cầu nguyện này trước khi cất Mình Thánh Chúa.

Tuy nhiên, sẽ là không đúng để hát “Tantum Ergo” và lời nguyện đi kèm, như thể nó được gắn liền với nghi thức xông hương, trước khi nâng Hào Quang, và việc sử dụng nó có thể gây ra sự nhầm lẫn.

Một số bài ca Thánh Thể khác, hoặc việc đọc hoặc hát kinh “Chúc tụng Thiên Chúa”, có thể đi kèm việc cất Mình Thánh. (Zenit.org 24-5-2016)

Nguyễn Trọng Đa