Hành Trang 31 : Sứ vụ thánh Đa Minh và sứ vụ của anh em

dm36.jpgNhìn lại cuộc đời thánh Ða Minh, chúng ta thấy bàn tay Chúa quan phòng đã muốn chuẩn bị cho ngài trở thành một người tông đồ cho Chúa. Từ một gia đình đạo đức, từ những năm tháng học hỏi, từ trách phó bề trên Kinh sĩ Osma, cho đến biến cố tháp tùng Ðức giám mục Diego để đi Ðan Mạch,… tất cả là để đưa dẫn thánh Ða Minh đến biến cố để gặp người chủ quán, để hướng tất cả cuộc đời của thánh Ða Minh đến sứ vụ rao giảng Lời Chúa. Tất cả những gì thánh Ða Minh đã được hưởng, khi đến giờ phút Chúa định, ngài đã biết sử dụng để trở nên một vị tông đồ nhiệt thành của Chúa. Sứ vụ tông đồ là ưu tư chính yếu của thánh Ða Minh, chính vì mối ưu tư đó, thánh Ða Minh và Ðức cha Diego đã xin vời Tòa Thánh cho được đi rao giảng; và trên bước đường rao giảng, ngài sẵn sàng chấp nhận tất cả mọi gian lao, thử thách; nếu cần liều cả mạng sống nữa.

Cuộc đời của thánh Ða Minh cũng đã được thể chế hóa thành Hiến Pháp của Dòng để cho tất cả mọi anh em, chị em muốn gia nhập vào Gia đình Ða Minh cũng đều sống như ngài. Hiến Pháp nền tảng của Dòng, sau khi kể các yếu tố căn bản của đời sống Ða Minh : sống chung, cử hành phụng vụ chung, giữa các lời khuyên Phúc Âm, tuân giữ kỷ luật, chuyên cần học hỏi, đã nói thêm : “tất cả những việc đó không những làm tôn vinh danh Chúa và để thánh hóa chúng ta, mà còn trực tiếp phục vụ phần rỗi các linh hồn, những việc đó chuẩn bị và thúc đẩy việc giảng thuyết một cách phù hợp, hun đúc việc giảng thuyết và ngược lại được hun được bởi viêc rao giảng” (HPNT IV).

Như vậy, cũng như cuộc đời thánh Ða Minh, cuộc đời của mỗi thành viên Ða Minh cũng hướng tới việc giảng thuyết và việc giảng thuyết lại góp phần củng cố các công việc chuẩn bị cho kỹ càng chu đáo hơn.

Là thành viên Gia đình Ða Minh, mỗi người chúng ta cũng phải trở nên một “đa minh”, một con người được Chúa chuẩn bị, tùy theo hoàn cảnh của mỗi người, để trở nên một vị tông đồ của Chúa. Sứ vụ của thánh Ða Minh cũng chính là sứ vụ của mọi người Ða Minh, một sứ vụ làm nên ý nghĩa của cả cuộc đời chúng ta.

Giáo lý Công đồng Vatican II cho thấy rằng, mọi Kitô hữu tự căn bản đều mang sứ vụ tông đồ. Sứ mạng đó xuất phát từ chính bí tích Thánh Tẩy, do đó, nó không phải chỉ là những công việc riêng của những nhà truyền giáo, của riêng các linh mục hay tu sĩ mà là của mọi người Kitô hữu. Là người giáo dân Ða Minh chúng ta được kêu gọi làm tông đồ, hay nói đúng hơn, được kêu gọi làm tông đồ theo phương cách của Dòng, trong sự hiệp thông với Dòng. Ðiều Chúa muốn về mỗi người chúng ta như chính chúng ta đã muốn khi gia nhập Gia đình Ða Minh, điều đó phải được nghiêm chỉnh suy nghĩ và thi hành. Mỗi người bất kể hoàn cảnh, trình độ, tuổi tác … đều có thể làm tông đồ được. Chúa không đòi buộc một điều gì không thể làm được. Vì vậy, mỗi người cần phải tìm thấy công việc tông đồ của mình, cách này hay cách khác, theo đường hướng của Dòng.