Luân lý chuyên biệt 14: Những tội chống lại Kitô giáo

Thần học online:

TÌM HIỂU 
THẦN HỌC HỌC LUÂN LÝ CHUYÊN BIỆT

Luân lý chuyên biệt 14: Những tội chống lại Kitô giáo

Hoài nghi (doubt) là do dự hay không sẵn sàng nhìn nhận những điều TC mạc khải và Hội thánh dạy phải tin.

Cứng lòng (incredulity) là khinh thường chân lý mạc khải, hay cố tình từ chối không tin.

Lạc giáo (heresy) là khi người tín hữu đả chịu phép rửa tội lại ngoan cố phủ nhận, nghi ngờ một hay nhiều chân lý phải tin.

Ly giáo (schism) là từ chối tuân phục ĐGH và hiệp thông với Hội thánh công giáo.

Bội giáo (apostasy) là khi một người đã rửa tội chối bỏ toàn bộ đức tin Kitô giáo.