Mười điều tâm niệm

Mười điều tâm niệm

Xem slides xin click tại đây

01. Nghĩ đến thân thì đừng cầu không bệnh khổ,
vì bệnh khổ là định mệnh của chúng sanh.

02. Ở đời thì đừng cầu không hoạn nạn,
vì thiếu hoạn nạn thì không thể hiểu được phận người.

03. Cứu xét tâm tánh thì đừng cầu không khúc mắc,
vì không khúc mắc thì sở học không thấu đáo.

04. Xây dựng đạo hạnh thì đừng cầu không gặp thử thách
vì thiếu thử thách thì chí nguyện chẳng kiên cường.

05. Việc làm thì đừng mong dễ thành,
vì việc dễ thành thì thường là việc không đáng làm.

06. Giao tiếp đừng cầu lợi cho mình,
vì cầu tư lợi làm mất nghĩa khí.

07. Với người thì đừng mong tất cả đều thuận theo ý mình,
vì được theo ý mình thì lòng sinh kiêu mạn.

08. Thi ân thì đừng cầu đền đáp,
vì cầu đền đáp thì còn gì là ân nghĩa.

09. Thấy lợi thì đừng nhúng vào,
vì đã nhúng vào thì ắt si mê phải động.

10. Oan ức không cần biện bạch,
vì biện bạch là dấu hiệu nhân quả chưa xả