Ngày 11.01: Cho ý Cha thể hiện

11/01/15 Chúa Nhật tuần 1 TN – B

Chúa Giê-su Chịu Phép Rửa

Mc 1,7-11

Cho ý Cha thể hiện

“Có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho Người.” (Mc 1,7)

Suy niệm: Công việc Gioan Tẩy Giả làm phép rửa cho Chúa Giê-su không đơn giản. Theo Tin Mừng Mát-thêu, đã có sự phân định tinh tế từ trong nhận thức giữa Gio-an Tẩy Giả và Chúa Giê-su. Gio-an Tẩy Giả biết rõ mình chỉ là người chuẩn bị cho Đấng đến sau, Đấng ấy cao trọng đến mức ông không đáng phục vụ cho Ngài, dù chỉ làm công việc của người nô lệ như cởi quai dép. Đấng ấy còn là Đấng Gio-an hằng trông đợi, nên Gio-an có lý do từ chối: “Chính tôi là người cần Ngài làm phép rửa.” Nhưng Chúa Giê-su đã cho Gio-an biết việc ông phải làm: “Hãy cứ làm như thế.” Như vậy, việc Gio-an Tẩy Giả làm phép rửa cho Chúa Giê-su không phải tự ý của ông và việc Chúa Giê-su chịu phép rửa cũng là để thực hiện thánh ý Chúa Cha: Chúa Giê-su là Đấng thánh, nên Ngài chẳng cần sám hối; nhưng Ngài chịu phép rửa thống hối để gánh lấy tội lỗi nhân loại để đền bù. Tất cả đều là để cho ý Cha được thể hiện.

Mời Bạn: Bạn cũng được mời gọi tiếp nối sứ mạng liên đới của Chúa Giê-su trong hoàn cảnh của bạn: trong gia đình, xóm phố, nơi học hành, nơi làm việc… Sứ mạng này không phải là việc tuỳ ý để bạn thích làm hoặc không, mà là một bổn phận được lãnh nhận từ Thiên Chúa. Thiên Chúa chờ đợi bạn thi hành bổn phận này.

Sống Lời Chúa: Để sống tinh thần năm Tân Phúc Âm hóa giáo xứ, bạn mời gọi một người bạn trong giáo xứ cùng tham gia vào một hội đoàn hay phục vụ trong giáo xứ.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin cho con cam đảm nhận lấy công việc phục vụ Chúa và anh em, như Chúa dạy.