Ngày 18.10: Là sứ giả Tin Mừng

 

18/10/13 Thứ Sáu Tuần 19 TN

Th. Luca, tác giả sách Tin Mừng

Lc 10,1-9

Là sứ giả Tin Mừng

Sau đó, Chúa Giêsu chỉ định bảy mươi hai môn đệ khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến. (Lc 10,1)

 

flower21

Suy niệm: Trong Tân Ước, môn đệ là những người đi theo Đức Giêsu; từ các môn đệ này, Ngài chọn riêng Nhóm Mười Hai và gọi là tông đồ (x. Lc 6, 12-16; Mt 10,1-4; Mc 3,13-19). Lần thứ nhất Ngài đã sai mười hai tông đồ đi loan báo Tin Mừng (Lc 9,1-6), lần này Ngài sai bảy mươi hai môn đệ khác thi hành sứ vụ ấy. Điều đó cho thấy sứ mạng truyền giáo không dành riêng cho các tông đồ, nhưng là cho tất cả mọi môn đệ. Đức Giêsu mời gọi các môn đệ công bố Tin Mừng bình an của Ngài cho con người. Họ làm việc trong tinh thần cộng đoàn hòa hợp “từng hai người một,” tín thác vào sự trợ giúp của Thiên Chúa, và trong tinh thần khó nghèo.

Mời Bạn: “Hãy mở một con đường cho Đức Chúa, hãy vạch một con lộ thẳng băng cho Thiên Chúa chúng ta” (Is 40,3) trong tâm hồn bạn và những người chung quanh. Chúa mời gọi bạn trở thành sứ giả Tin Mừng, người đi tiền phong, dọn đường cho Đức Giêsu. Bạn hãy chuẩn bị cho những ai nghe Lời một tâm hồn khiêm nhu, biết lắng nghe mà đón nhận sự thật; “để khi đến, Ngài chiếu sáng cõi lòng chúng ta bằng sự hiện diện đầy yêu thương của Ngài” (Thánh Giáo Hoàng Grêgôriô Cả).

Sống Lời Chúa: Tôi thực hiện điều quyết tâm sau đây: lời rao giảng hữu hiệu nhất là đời sống bác ái.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa đã sai thánh Luca đi rao giảng và viết sách Tin mừng cho mọi người nhận biết Chúa đặc biệt yêu thương những kẻ bé mọn. Xin cho các Kitô hữu đồng tâm nhất trí với nhau, hầu muôn dân được nhận biết ơn cứu độ của Ngài. Amen.