Ngày 20 tháng 9 Chân phước Mác-cô Mơ-đên Linh mục (+1498)

Ngày 20 tháng 9
Chân phước Mác-cô Mơ-đên
Linh mục (+1498)

Tiểu sử
Mặc dù có rất ít thông tin về tiểu sử của chân phước Mác-cô Mơ-đên, nhưng dựa vào những thông tin hạn hẹp đó ta vẫn có thể hình dung cách sống động về nhân cách của người. Mặt khác, không có sự kiện nào vào thời ấy được truyền lại cho chúng ta, mà không bị biến dạng và trộn lẫn với các sự kiện khác. Thế nhưng, các chi tiết trong tiểu sử này đều có những điểm tương đồng : chân phước Mác-cô Mơ-đên là một tu sĩ đức độ và là một tông đồ nhiệt thành rao giảng Lời Chúa.

Người sinh tại Mơ-đên vào đầu thế kỷ XV. Lúc còn trẻ người xin gia nhập tu viện thuộc Dòng Ða Minh ở quê nhà. Người say mê cầu nguyện, siêng năng suy gẫm các mầu nhiệm trong đạo, trung thành giữ các lời khấn và kỷ luật dòng, đánh tội phạt xác và tô điểm tâm hồn bằng các nhân đức. Vì mục đích chính của Dòng là các tu sĩ không chỉ khao khát ơn cứu độ cho chính mình mà còn nhiệt tâm chăm lo phần rỗi cho tất cả mọi người, nên cha đã miệt mài nghiên cứu thánh khoa và đi giảng dạy khắp nơi, mang lại nhiều hoa trái cho các linh hồn ở nhiều thành phố của nước Ý. Tiếng tăm về sự thánh thiện và thông thái đem lại cho người một uy tín ; sức mạnh siêu nhiên của tài hùng biện và gương sáng về đời sống thanh thoát đã đem lại một sức thuyết phục mạnh mẽ trong lời giảng của người. Vì thế, cha đã cảm hóa được nhiều tâm hồn, giúp họ từ bỏ đường tà và khơi dậy nơi tâm hồn họ niềm khao khát được nên trọn hảo.

Khi cha được chọn làm bề trên tu viện Pê-xa-rô, anh em và dân cư trong thành phố hết lòng kính trọng và tín nhiệm người. Cha qua đời tại tu viện này vào ngày 22-9-1498.
Người được đức thánh cha Pi-ô IX suy tôn lên hàng chân phước năm 1857.

Lời nguyện : Lạy Thiên Chúa giàu lòng thương xót, nhờ công đức của chân phước Mác-cô, Chúa đã dẫn đưa nhiều người lầm lạc trở về nẻo chính đường ngay. Vì lời cầu bầu của người, xin thanh tẩy chúng con sạch mọi tội lỗi, hầu chúng con được hưởng nếm niềm vui vĩnh cửu. Chúng con cầu xin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *