Ngày 21.03: Đã không tin thì đừng mong chấp nhận!

21/03/15 Thứ Bảy tuần 4 MC
Ga 7,40-53

Đã không tin thì đừng mong chấp nhận!

“Đấng Ki-tô mà lại xuất thân từ Ga-li-lê sao?… Không một ngôn sứ nào xuất thân từ Ga-li-lê cả.” (Ga 7,41.52)

Suy niệm: Những lời trên đây cho thấy lập trường hẹp hòi của giới lãnh đạo Do Thái về Chúa Giê-su. Họ nại cớ phải điều khiển ý kiến, dư luận trái chiều của quần chúng để dân không hiểu sai Thánh Kinh và nguy hiểm đến tiền đồ đất nước, nhưng kỳ thật họ muốn loại trừ Chúa Giê-su. Cho rằng không một ngôn sứ nào xuất thân từ Ga-li-lê để khỏi phải chấp nhận Ngài là Đấng Cứu Thế, họ quên bao nhiêu việc kỳ diệu Đấng Cứu Thế ấy đã làm giữa họ: người mù xem thấy, kẻ què được đi, người phong được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết sống lại, kẻ nghèo được nghe Tin Mừng (x. Mt 11,2-6: Chúa Giê-su trả lời môn đệ ông Gio-an). Tin Mừng đối với giới lãnh đạo đã trở thành tin buồn, tin lo vì trong dân chúng có lời rỉ tai: “Ông này thật là ngôn sứ, ông ấy là Đấng Ki-tô…”

Mời Bạn: Ngày nay bạn và tôi biết Chúa Giê-su là Đấng Cứu Thế mà chẳng bận tâm Ngài xuất thân từ vùng đất nào, bởi Tin Mừng của Ngài đang lan rộng đến tận chân trời góc biển. Vấn đề còn lại là ta tin Ngài ở mức độ nào. Tin là chấp nhận vô điều kiện những đòi hỏi của đức tin. Tin như các thánh và Hội Thánh tin. Bạn đã tin như thế chưa hay còn nghi ngại?

Sống Lời Chúa: Nếu có nghi ngại, bạn làm gì? – Cầu nguyện, học giáo lý, bàn hỏi… hay cứ để mối hoài nghi ăn mòn lòng tin của bạn?

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, con muốn thưa với Chúa như Thánh nữ Mác-ta: “Con vẫn tin Thầy là Đức Ki-tô, Con Thiên Chúa, Đấng phải đến thế gian” (Ga 11,27). Amen.