Ngày 30.09.2015: Thứ Tư sau Chúa Nhật XXVI Thường Niên

THỨ TƯ: 30.09.2015

Thánh Giêrônimô
Lc 9, 57 – 62

 

1. Ghi nhớ: Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đàng sau, thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa”. (Lc 9, 62)

2. Suy niệm: Cuộc sống con người đầy dẫy sự lựa chọn. Chọn điều tốt, bỏ điều xấu, chọn điều lành, bỏ điều dữ…với những nguyên lý đối kháng thì ta có thể dễ dàng chọn lựa nhưng với hai việc điều tốt ta phải chọn điều tốt nào? Hai điều xấu ta có quyền chọn điều xấu nào hay không? Theo nguyên tắc luân lý giữa hai điều tốt ta phải chọn điều tốt hơn, giữa hai điều xấu ta không có quyền chọn điều xấu nào….

Đọc đoạn Tin mừng hôm nay ta thấy rõ sự đòi hỏi dứt khoát của Tin mừng. Việc thảo hiếu với cha mẹ là một việc làm tốt nhưng so với việc gắn bó với Chúa thì ta phải chọn Chúa. Người môn đệ của Chúa phải là người biết từ bỏ tất cả để duy chỉ hướng về Chúa mà tiến bước

3. Sống Lời Chúa: Huấn luyện lương tâm để có thể dễ dàng nghe tiếng Chúa trong lòng mình.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, có nhiều lúc trong cuộc sống chúng con đã quên mất Chúa. Xin Chúa cho chúng con biết nhìn ra sự hiện diện của Chúa mà vâng nghe lời Chúa trong cuộc sống mình.