Ngày 6 tháng 10 Chân phước BA-TÔ-LÔ-MÊ-Ô LƠN-GÔ Giáo dân Ða Minh, luật gia (+1926)

Ngày 6 tháng 10
Chân phước BA-TÔ-LÔ-MÊ-Ô LƠN-GÔ
Giáo dân Ða Minh, luật gia (+1926)

Tiểu sử
Ông Ba-tô-lô-mê-ô là một giáo dân Ða Minh quê ở Pom-pây, gần thành Nê-a-pô-li. Ông cũng là một luật gia sống bậc hôn nhân gia đình và có một lòng sùng kính Ðức Trinh nữ Ma-ri-a rất sâu sắc.


Vì quan tâm đến công cuộc Phúc Âm hóa vùng nông thôn, ông đã đóng góp nhiều công sức và tài chánh để xây dựng hai viện mồ côi gần nhà thờ Ðức Mẹ Mân côi ở Pom-pây. Thêm vào đó, ông còn thiết lập Hiệp hội các nữ tu cạnh toà thánh.


Ðức thánh cha Gio-an Phao-lô II đã phong chân phước cho ông năm 1980.

 

Lời nguyện : Lạy Thiên Chúa toàn năng và giàu lòng thương xót, qua chân phước Ba-tô-lô-mê-ô là người cổ động lòng sùng kính Ðức Ma-ri-a bằng việc lần chuỗi Mân Côi, Chúa đã tỏ cho chúng con tấm gương tuyệt vời về lòng đạo đức và bác ái đối với các trẻ em nghèo và mồ côi. Nhờ lời nguyện cầu của người, xin cho chúng con học biết cách nhận ra và yêu mến Ðức Ki-tô nơi mọi người chung quanh. Chúng con cầu xin

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *