Nghe giảng Chúa nhật 07 B : 19.02.2012

 

Nghe giảng Chúa nhật 07 B
Ngày 19.02.2012

Tin mừng theo thánh Máccô (Mc 2,1-12)


Vài ngày sau, Đức Giêsu trở lại thành Ca-phác-na-um. Hay tin Người ở nhà, dân chúng tụ tập lại, đông đến nỗi trong nhà ngoài sân chứa không hết. Người giảng lời cho họ.

Bấy giờ người ta đem đến cho Đức Giêsu một kẻ bại liệt, có bốn người khiêng. Nhưng vì dân chúng quá đông, nên họ không sao khiêng đến gần Người được. Họ mới dỡ mái nhà, ngay trên chỗ Người ngồi, làm thành một lỗ hổng, rồi thả người bại liệt nằm trên chõng xuống. Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giêsu bảo người bại liệt : “Này con, con đã được tha tội rồi.”

Nhưng có mấy kinh sư đang ngồi đó, họ nghĩ thầm trong bụng rằng : “Sao ông này lại dám nói như vậy ? Ông ta nói phạm thượng ! Ai có quyền tha tội, ngoài một mình Thiên Chúa ?”

Tâm trí Đức Giêsu thấu biết ngay họ đang thầm nghĩ như thế, Người mới bảo họ : “Sao trong bụng các ông lại nghĩ những điều ấy ? Trong hai điều : một là bảo người bại liệt : ‘ Con đã được tha tội rồi ‘, hai là bảo : ‘ Đứng dậy, vác lấy chõng của con mà đi ‘, điều nào dễ hơn ? Vậy, để các ông biết : ở dưới đất này, Con Người có quyền tha tội, -Đức Giêsu bảo người bại liệt,- Ta truyền cho con : Hãy đứng dậy, vác lấy chõng của con mà đi về nhà !” Người bại liệt đứng dậy, và lập tức vác chõng đi ra trước mặt mọi người, khiến ai nấy đều sửng sốt và tôn vinh Thiên Chúa. Họ bảo nhau : “Chúng ta chưa thấy vậy bao giờ !”

 

Lễ 17g30 : Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

/b_tn07_bac

Lễ 19 giờ : Lm Phanxicô Đào Trung HIệu

/b_tn07_hieu


.