Nghe giảng chúa nhật 09 năm A (06.03.2011)

 

Nghe giảng chúa nhật 09 năm A
06.03.2011

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (Mt 7,21-27)


“Không phải bất cứ ai thưa với Thầy : “Lạy Chúa ! lạy Chúa !” là được vào Nước Trời cả đâu ! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi. Trong ngày ấy, nhiều người sẽ thưa với Thầy rằng : “Lạy Chúa, lạy Chúa, nào chúng tôi đã chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ đó sao ?” Và bấy giờ Thầy sẽ tuyên bố với họ : Ta không hề biết các ngươi ; xéo đi cho khuất mắt Ta, hỡi bọn làm điều gian ác !

“Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá. Dù mưa sa, nước cuốn, hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ, vì đã xây trên nền đá. Còn ai nghe những lời Thầy nói đây, mà chẳng đem ra thực hành, thì ví được như người ngu dại xây nhà trên cát. Gặp mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ, sụp đổ tan tành”.

 

Lễ 05 giờ : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

/a_tn09_hieu

Lễ 06g15 : Phó tế Gioan B. Võ Khắc Duy

/a_tn09_duy

Lễ 17g30 : Lm Đa Minh Nguyễn Trinh Quang

/a_tn09_quang

Lễ 19 giờ : Lm Phêrô Đinh Quang Mạnh Hùng

/a_tn09_hung