Nghe giảng Chúa nhật VI Thường niên năm B

Suy niệm

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô (Mc 1,40-45)

Có người bị phong hủi đến gặp Đức Giêsu, anh ta quỳ xuống van xin rằng : “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch.” Người chạnh lòng thương giơ tay đụng vào anh và bảo : “Tôi muốn, anh sạch đi !” Lập tức, chứng phong hủi biến khỏi anh, và anh được sạch.

Nhưng Người nghiêm giọng đuổi anh đi ngay, và bảo anh : “Coi chừng, đừng nói gì với ai cả, nhưng hãy đi trình diện tư tế, và vì anh đã được lành sạch, thì hãy dâng những gì ông Mô-sê đã truyền, để làm chứng cho người ta biết.”

Nhưng vừa ra khỏi đó, anh đã bắt đầu rao truyền và tung tin ấy khắp nơi, đến nỗi Người không thể công khai vào thành nào được, mà phải ở lại những nơi hoang vắng ngoài thành. Và dân chúng từ khắp nơi kéo đến với Người.

Năm 2018:

Lm. Fx. Nguyễn Văn Nhứt – Cầu cho bệnh nhân

Lm. Giuse Ngô Mạnh Cường

Lm. Gioan Nguyễn Thiên Minh

Lm. Giuse Tôn Khánh Duy

Lm. Morit Lục Vĩnh Phố

Lm Fx. Đào Trung Hiệu

Lm. Giuse Phạm Quốc Văn

Ngày 15.02.2015

Lm Phanxicô Nguyễn Văn Nhứt

Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Ngày 12.02.2012

Lm Micae Nguyễn Văn Bắc – 11.02.2012 : Đức Mẹ Lộ Đức

Lm Giuse Nguyễn Đức Hoà

Lm Biển Đức Vương Thuật

Lm Giuse Đỗ Trung Thàn

Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Suy niệm