Nghe giảng Lễ Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi năm A (2011-2023)

– Suy niệm

– Nghe giảng Lễ Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi (2008 – 2010)

– Nghe giảng Lễ Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi năm A (2011)

– Nghe giảng Lễ Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi năm B (2012)

– Nghe giảng Lễ Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi năm C (2013)

– Nghe giảng Lễ Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi năm A (2014)

– Nghe giảng Lễ Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi năm B (2015)

– Nghe giảng Lễ Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi năm C (2016)

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (Ga 3,16-18) 

Đức Giêsu nói với ông Nicôđêmô : “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.

Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ. Ai tin vào Con của Người, thì không bị lên án ; nhưng kẻ không tin, thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con Một Thiên Chúa”.

Năm 2023:

Năm 2020:

Lm. Phêrô Lâm Phước Hùng, OP

Lm. Giuse Nguyễn Đức Hòa, OP

Lm. Gioan Nguyễn Thiên Minh, OP

Lm. Phanxicô X. Đào Trung Hiệu, OP

Năm 2017:

Lm Giuse Ngô Mạnh Cường

Lm Phanxicô Nguyễn Văn Nhứt

Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

Lm Mô-rít Lục Vĩnh Phố

Lm Phaolô Nguyễn Hải Đăng

Lm Giuse Lê Hoàng Thụy 

Năm 2014:

Lm Biển Đức Vương Thuật

Lm Ignatio Nguyễn Ngọc Rao

Lm Phanxicô Nguyễn Văn Nhứt

Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Năm 2011:

Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Lm Giuse Nguyễn Trọng Viễn

Lm Giuse Đinh Trọng Chính

Lm Giuse Nguyễn Tất Trung

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu 

SUY NIỆM