Nghe giảng Lễ Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi năm A (2020, 2017, 2014, 2011)

– Nghe giảng Lễ Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi (2008 – 2010)

– Nghe giảng Lễ Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi năm A (2011)

– Nghe giảng Lễ Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi năm B (2012)

– Nghe giảng Lễ Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi năm C (2013)

– Nghe giảng Lễ Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi năm A (2014)

– Nghe giảng Lễ Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi năm B (2015)

– Nghe giảng Lễ Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi năm C (2016)

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (Ga 3,16-18) 

Đức Giêsu nói với ông Nicôđêmô : “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.

Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ. Ai tin vào Con của Người, thì không bị lên án ; nhưng kẻ không tin, thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con Một Thiên Chúa”.

Năm 2020:

Lm. Phêrô Lâm Phước Hùng, OP

Lm. Giuse Nguyễn Đức Hòa, OP

Lm. Gioan Nguyễn Thiên Minh, OP

Lm. Phanxicô X. Đào Trung Hiệu, OP

Năm 2017:

Lễ 5g00: Lm Giuse Ngô Mạnh Cường

Lễ 6g15: Lm Phanxicô Nguyễn Văn Nhứt

Lễ 7g30: Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

Lễ 16g00: Lm Mô-rít Lục Vĩnh Phố

Lễ 17g30: Lm Phaolô Nguyễn Hải Đăng

Lễ 19g00: Lm Giuse Lê Hoàng Thụy 

Năm 2014:

Lễ 17g30 thứ bảy: Lm Biển Đức Vương Thuật

Lễ 05 giờ : Lm Ignatio Nguyễn Ngọc Rao

Lễ 06g15 : Lm Phanxicô Nguyễn Văn Nhứt

Lễ 16g00: Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

Lễ 17g30 : Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

Lễ 19 giờ : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Năm 2011:

Lễ 17g30 thứ bảy: Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Lễ 05 giờ : Lm Giuse Nguyễn Trọng Viễn

Lễ 06g15 : Lm Giuse Đinh Trọng Chính

Lễ 17g30 : Lm Giuse Nguyễn Tất Trung

Lễ 19 giờ : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu 

SUY NIỆM