Nghe giảng Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô năm B (2012-2024)

Suy niệm

– Nghe giảng Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô (2009 – 2010)

– Nghe giảng Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô năm A (2011)

– Nghe giảng Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô năm B (2012)

– Nghe giảng Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô năm C (2013)

– Nghe giảng Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô năm A (2014)

– Nghe giảng Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô năm B (2015)

– Nghe giảng Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô năm C (2016)

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Máccô (Mc 14,12-16.22-26) 

12 Hôm ấy, nhằm ngày thứ nhất trong tuần Bánh Không Men, là ngày sát tế chiên Vượt Qua, các môn đệ thưa với Đức Giê-su : “Thầy muốn chúng con đi dọn cho Thầy ăn lễ Vượt Qua ở đâu ?” 13 Người sai hai môn đệ đi, và dặn họ : “Các anh đi vào thành, và sẽ có một người mang vò nước đón gặp các anh. Cứ đi theo người đó. 14Người đó vào nhà nào, các anh hãy thưa với chủ nhà : Thầy nhắn : ‘Thầy sẽ ăn lễ Vượt Qua với các môn đệ ở phòng nào ?’ 15 Và ông ấy sẽ chỉ cho các anh một phòng rộng rãi trên lầu, đã được chuẩn bị sẵn sàng : và ở đó, các anh hãy dọn tiệc cho chúng ta.” 16 Hai môn đệ ra đi. Vào đến thành, các ông thấy mọi sự y như Người đã nói. Và các ông dọn tiệc Vượt Qua.
22 Đang bữa ăn, Đức Giê-su cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra, trao cho các ông và nói : “Anh em hãy cầm lấy, đây là mình Thầy.” 23Và Người cầm chén rượu, dâng lời tạ ơn, rồi trao cho các ông, và tất cả đều uống chén này. 24 Người bảo các ông : “Đây là máu Thầy, máu Giao Ước, đổ ra vì muôn người. 25Thầy bảo thật anh em : chẳng bao giờ Thầy còn uống sản phẩm của cây nho nữa, cho đến ngày Thầy uống thứ rượu mới trong Nước Thiên Chúa.”
26 Hát thánh vịnh xong, Đức Giê-su và các môn đệ ra núi Ô-liu.

 Năm 2024:

Năm 2021:

Năm 2018:

Lm. Giuse Lưu Công Chỉnh

Lm. Giuse Lê Hoàng Thụy

Lm. Giuse Lưu Công Chỉnh

Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh

Lm. Giuse Tôn Khánh Duy

Lm. Giuse Trần Hưng Đạo

Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh

 Năm 2015:

Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lm Inhaxiô Nguyễn Ngọc Rao

Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa

Lm Giuse Ngô Mạnh Cường

Lm Đa Minh Nguyễn Trinh Quang

 Năm 2012:

Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lm GiuseNguyễn Đức Hòa

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

SUY NIỆM