Nghe giảng Mùng Một & Hai Tết (2014-2015)

Nghe giảng Giao thứa, mùng Một và Hai
tết Giáp Ngọ và Ất Mùi

Bài trích sách Dân Số (Ds 6,22-27)

Đức Chúa phán với ông Mô-sê : “Hãy nói với A-ha-ron và các con nó rằng : Khi chúc lành cho con cái Ít-ra-en, anh em hãy nói thế này :

‘Nguyện Đức Chúa chúc lành và gìn giữ anh (em) ! Nguyện Đức Chúa tươi nét mặt nhìn đến anh (em) và dủ lòng thương anh (em) ! Nguyện Đức Chúa ghé mắt nhìn và ban bình an cho anh (em) !’

Chúc như thế là đặt con cái Ít-ra-en dưới quyền bảo trợ của danh Ta, và Ta, Ta sẽ chúc lành cho chúng.”

Giao thừa Ất Mùi : (Matthêu 5,1-10)

Lễ 19g : Lm Vinhsơn Nguyễn Thành Tín

Lễ 22g : Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa

 Mùng một tết 2015 : Matthêu 6,25-34)

Lễ 05 giờ : Lm Mô-rít Lục Vĩnh Phố

Lễ 06 giờ : Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Mùng hai tết 2015 :(Matthêu 15,1-6)

Lễ 05 giờ : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lễ 06 giờ : Lm Biển Đức Vương Thuật

Giao thừa Giáp Ngọ : (Matthêu 5,1-10)

Lễ 19g : Lm Vinhsơn Nguyễn Thành Tín

Lễ 22g : Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

Mùng một tết 2014 : Matthêu 6,25-34)

Lễ 05 giờ : Lm Phanxicô Nguyễn Văn Nhứt

Lễ 06 giờ : Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa

Mùng hai tết 2014 :(Matthêu 15,1-6)

Lễ 05 giờ : Lm Phanxicô Nguyễn Văn Nhứt

Lễ 06 giờ : Lm Vinhsơn Nguyễn Thành Tín

Lễ 18 giờ : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu