Slides : Lời Cát Đá Tuyệt Vời

Slides : Lời Cát Đá Tuyệt Vời

Xem slides xin click tại đây

Mời coi lại : Câu Chuyện về tình bạn


Lỗi của người .. xem như gió cát
Nghĩa của người.. như đá khắc ghi
Thấu hiểu được .. ngàn đời hạnh phúc.

Đời như thế .. người mê tràn ngập
Lớp mê này .. đè nặng lớp mê kia
Vô lượng kiếp.. có đà như thế
Lỗi lầm sanh .. như cát biển đông.

Lỗi đời.. tội người .. chẳng luận căn do
Hãy xem như .. cát bồi .. bọt biển
Làm được thế .. quả là khéo sống.

Bằng chẳng hiểu .. chết chìm trong phiền não
Sóng hận thù .. hơn cả vạn sóng thần.
Ngọn sóng thần .. chỉ nhận chết một đời
Sóng thù hận .. khiến trầm luân muôn kiếp

Nghĩa tình ơn trọng .. cao như núi,
Khắc cốt ghi tâm.. được trọn lành
Được như thế .. muôn đời hạnh phúc.

Cát đá đó .. xin cùng nhận lấy,
Lời cát đá .. muôn kiếp chẳng phai.