Sống Mầu Nhiệm Mân Côi tổng hợp

Sống Mầu Nhiệm Mân Côi tổng hợp

rosary_jp2.jpgSống mầu nhiệm Mân Côi
Lm. Phanxicô X. Đào Trung Hiệu op.
Chân Lý 2008.

+ Lời ngỏ

I. Chúa Giêsu trong Kinh Mân Côi

+ Mùa Vui

+ Mùa Sáng

+ Mùa Thương

+ Mùa Mừng

II. Đức Maria trong Kinh Mân Côi

+ Mùa Vui

+ Mùa Sáng

+ Mùa Thương

+ Mùa Mừng

III. Hiệu Quả Kinh Mân Côi

+ Mùa Vui

+ Mùa Sáng

+ Mùa Thương

+ Mùa Mừng

IV. Kinh Mân Côi trước Thánh Thể

+ Mùa Vui

+ Mùa Sáng

+ Mùa Thương

+ Mùa Mừng

V. Ý Nguyện trong Kinh Mân Côi

+ Mùa Vui

+ Mùa Sáng

+ Mùa Thương

+ Mùa Mừng

VI Sống Đức Ái qua Kinh Mân Côi

+ Mùa Vui

+ Mùa Sáng

+ Mùa Thương

+ Mùa Mừng