TH online 25: BTTS trong GH Đông & Tây Phương

Thần học online:

Bí tích Thêm Sức

Bài 25: BTTS trong truyền thống giáo hội
Đông Phương và Tây Phương

Trước thế kỷ III, trong Kitô giáo chưa có bí tích Thêm Sức như một bí tích riêng biệt; và mãi đến sau thế kỷ V Thêm Sức mới được coi là một bí tích riêng biệt. Trong các lễ nghi gia nhập Kitô giáo thời các Giáo phụ, các giám mục thường xức dầu và đặt tay trên các ứng viên; mãi tới thời Trung cổ, nghi lễ này mới được tách ra khỏi việc gia nhập Kitô giáo, và được kể vào số 7 bí tích chính thức của Hội thánh, và mới được thần học giải thích như một bí tích riêng biệt. Nghi lễ mà nay ta gọi là Thêm Sức mỗi giai đoạn lịch sử đều có những ý nghĩa khác nhau, và các thần học gia ngày nay cũng lúng túng khi khẳng định đâu là ý nghĩa đích thật của bí tích Thêm Sức.