TH online 25: Sách Công Vụ Tông Đồ

Thần học online:
Thánh Kinh nhập môn

Bài 25: Sách Công Vụ Tông Đồ

– Tác giả

Thánh Luca, tác giả sách Tin Mừng thứ ba, cũng được xem là tác giả sách Công vụ tông đồ. Hai sách này dều đề tặng ông Thêôphilô, giống nhau về từ vựng, bút pháp và văn thể.

– Độc giả

Thánh Luca mô tả đời sống Giáo hội tiên khởi và sự phát triển của Giáo hội, dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần đã hiện xuống trong ngày Lễ ngũ tuần. Thánh Luca cũng muốn hướng đến những người có thiện cảm với Kitô giáo, nhưng còn e ngại vì trong đế quốc Rôma có sự chống đối lại Kitô giáo

– Thời gian và nơi biên soạn

Sách Công vụ tông đồ được viết sau Tin Mừng Luca, có thể ở Akhaia sau khi thánh Phaolô tử đạo, hoặc ở Rôma trước khi thánh Phaolô mãn hạn từ năm 61-63.

– Mục đích

Thánh Luca viết về hoạt động truyền giáo của 2 vị tông đồ cả là thánh Phêrô và thánh Phaolô. Thánh Phêrô khởi đầu hoạt động tại Giêrusalem, theo đúng lệnh truyền của Đức Giêsu (Lc 24,47). Thánh Phaolô đến tận Rôma, tức là tận cùng thế giới, cũng theo lệnh truyền của Đức Giêsu.