TH online 34: Điều kiện và ơn ích của việc rước lễ

 

Thần học online:

Bí tích Thánh Thể

Bài 34: Điều kiện và ơn ích thiêng liêng của việc rước lễ

 

 

Trong bữa Tiệc ly, một lần nữa chúng ta lại thấy đầy đủ những ý nghĩa: Hiệp thông, hiện diện, chia sẻ và hy sinh. Các môn đệ không chỉ hiệp thông với Đức Giêsu trên phương diện tình cảm, mà hiệp thông sâu xa trong ơn cứu độ, trong một Giao ước mới.

Trong bữa Tiệc ly, Đức Giêsu hiện diện với các môn đệ không chỉ bằng xương bằng thịt, nhưng còn là một sự hiện diện thiêng liêng, “sự hiện diện bí tích. “Anh em hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy.”[1] Nếu con người đã chia sẻ cho Thiên Chúa nhân tính của mình (Mầu nhiệm nhập thể), thì từ nay Thiên Chúa chia sẻ cho con người Thiên tính của Ngài (mỗi khi rước lễ, chúng ta được trở nên đồng hình đồng dạng với Thiên Chúa).

Và đặc biệt, khía cạnh hy sinh trong bữa Tiệc ly được nhấn mạnh: Thiên Chúa đã hy sinh mạng sống, trao ban Thịt Máu mình làm của ăn của uống cho con người. Chính với khía cạnh này, chúng ta càng thấy rõ: Thánh lễ là một bữa tiệc – “Anh em hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy.” (trích Từ cạnh sườn bị đâm thâu, tr 256)

mgn_2g3B7Fo

 


[1] Lc 13,19.