Thần học luân lý 26: Con người thực hiện các hành vi

Thần học online:
 
TÌM HIỂU SƠ LƯỢC
THẦN HỌC HỌC LUÂN LÝ TỔNG QUÁT

Thần học luân lý 26: Con người thực hiện các hành vi

“Những hành vi ý chí và tự do bên trong, hướng con người thẳng tới Thiên Chúa. Những hành vi này không thể bị một quyền bính thuần nhân loại nào ép buộc hay ngăn cản.” (Tuyên Ngôn về Tự Do Tôn Giáo số 3).

Khi nói các hành vi của con người thì điều đó có nghĩa là chúng được thực hiện bởi một con người. Thế nên, trước hết chúng ta tìm hiểu mối tương quan giữa con người với những hành vi của chính họ.

XgD7mbtCppg