Thánh Lễ Thứ Ba Tuần VI Mùa Thường Niên

 

Ca nhập lễ

Lạy Chúa,

xin Ngài nên như núi đá cho con trú ẩn,

như thành trì để cứu độ con.

Núi đá và thành trì bảo vệ con,

chính là Chúa,

vì uy danh Ngài,

xin dẫn đường chỉ lối cho con.

Bài đọc 1: St 6,5-8 ; 7,1-5.10

Ta sẽ xoá bỏ khỏi mặt đất con người mà Ta đã sáng tạo.

Bài trích sách Sáng thế.

Đức Chúa thấy rằng trên mặt đất sự gian ác của con người quả là nhiều, và suốt ngày lòng nó chỉ toan tính những ý định xấu.  Đức Chúa hối hận vì đã làm ra con người trên mặt đất, và Người buồn rầu trong lòng.  Đức Chúa phán : “Ta sẽ xoá bỏ khỏi mặt đất con người mà Ta đã sáng tạo, từ con người cho đến gia súc, giống vật bò dưới đất và chim trời, Ta hối hận vì đã làm ra chúng.”  Nhưng ông Nô-ê được đẹp lòng Đức Chúa.

Đức Chúa phán bảo ông Nô-ê : “Ngươi hãy vào tàu, ngươi và cả nhà ngươi, vì Ta chỉ thấy ngươi là người công chính trước nhan Ta trong thế hệ này.  Trong mọi loài vật thanh sạch, ngươi sẽ lấy bảy đôi, con đực và con cái, còn trong các loài vật không thanh sạch, thì một đôi, con đực và con cái,  trong các loài chim trời cũng lấy bảy đôi, trống và mái, để giữ giống trên khắp mặt đất.  Vì bảy ngày nữa Ta sẽ đổ mưa xuống đất trong vòng bốn mươi ngày bốn mươi đêm, và Ta sẽ xoá bỏ khỏi mặt đất mọi loài Ta đã làm ra.”  Ông Nô-ê làm đúng như Đức Chúa đã truyền.

Bảy ngày sau, nước hồng thuỷ tràn trên mặt đất.

Đáp ca

Đ. Xin Chúa tuôn đổ phúc lành cho dân hưởng bình an.

Hãy dâng Chúa, hỡi chư thần chư thánh,Hãy dâng Chúa vinh quang xứng danh Người,
và thờ lạy Chúa uy nghiêm thánh thiện.

Đ. Xin Chúa tuôn đổ phúc lành cho dân hưởng bình an.

Tiếng Chúa rền vang trên sóng nước,
Chúa ngự trên nước lũ mênh mông.Tiếng Chúa thật hùng mạnh !
Tiếng Chúa thật uy nghiêm !

Đ. Xin Chúa tuôn đổ phúc lành cho dân hưởng bình an.

Thiên Chúa hiển vinh cho sấm nổ ầm ầm,bcòn trong thánh điện Người,
tất cả cùng hô : “Vinh danh Chúa !”Chúa ngự trị trên cơn hồng thuỷ,
Chúa là Vua ngự trị muôn đời.

Đ. Xin Chúa tuôn đổ phúc lành cho dân hưởng bình an.

Tung hô Tin Mừng

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói : Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến với người ấy. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng: Mc 8,14-21

Anh em phải coi chừng men Pha-ri-sêu và men Hê-rô-đê.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô.

Khi ấy, các môn đệ Đức Giê-su quên đem bánh theo ; trên thuyền, các ông chỉ có một chiếc bánh.  Người răn bảo các ông : “Anh em phải coi chừng, phải đề phòng men Pha-ri-sêu và men Hê-rô-đê !”  Các ông mới bàn tán với nhau về chuyện các ông không có bánh.  Biết thế, Người nói với các ông : “Sao anh em lại bàn tán về chuyện anh em không có bánh ? Anh em chưa hiểu chưa thấu sao ? Lòng anh em ngu muội thế !  Anh em có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe ư ? Anh em không nhớ sao :  khi Thầy bẻ năm chiếc bánh cho năm ngàn người ăn, anh em đã thu lại được bao nhiêu thúng đầy mẩu bánh ?” Các ông đáp : “Thưa được mười hai.”  “Và khi Thầy bẻ bảy chiếc bánh cho bốn ngàn người ăn, anh em đã thu lại được bao nhiêu giỏ đầy mẩu bánh ?” Các ông nói : “Thưa được bảy.”  Người bảo các ông : “Anh em chưa hiểu ư ?”

Ca hiệp lễ

Họ được ăn, ăn thật no nê,

thèm thứ gì, Chúa đãi cho thứ đó,

ước ao chi, họ chẳng hề thất vọng.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *