Thông tin HĐĐM GP. Nha Trang

 

Ngày 30-10-2015, cha Phêrô Phạm Văn Bình,OP, Đặc trách HĐGP. Nha Trang đã có buổi gặp gỡ ba HĐĐM thuộc liên huynh Ninh Sơn. Cha đã lắng nghe BPV các HĐ và BPV Liên Huynh báo cáo tổng kết năm 2015. Qua bản báo cáo diễn biến sinh hoạt của LH và các HĐ, cha đánh giá có nhiều phần ưu điểm mà LH đã làm được trong năm, nhưng còn có một vài điều kiện hạn chế và trong bối cảnh của địa phương chưa thể khắc phục được.

Sau đó cha Đặc trách đã đưa ra phương hướng mới, kế hoạch cho năm 2016 để hội nghị đóng góp ý kiến bổ sung hầu kiện toàn cho phương hướng sắp tới, mang lại nhiều hiệu quả tốt đẹp khả thi hơn. Tuy rằng, HĐ Đa Minh còn có nhiều khó khăn nhất định do mới chính thức thành lập, nhưng các anh chị BPV/LH, BPV/HĐ đã nhất chí cùng đồng hành  với cha Đặc trách thực hiện theo phương hướng đã đề ra.

Đặc biệt trong dịp này, cha Đặc trách HĐGP cùng với các anh chị BPV/LH Ninh Sơn đã có buổi gặp gỡ trao đổi và xin ý kiến với cha Chánh xứ Gx. Triệu Phong về việc thành lập HĐ giáo dân Đa Minh tại giáo xứ, và đã được cha Chánh xứ ủng hộ tạo mọi điều kiện thuận tiện  để tiến hành thành lập HĐGD Đa Minh tại giáo xứ trong thời gian sớm nhất.

Nhờ sự cầu bầu của Mẹ  Thánh và thánh Tổ Phụ Đa Minh  mà Thiên Chúa đã ban cho cha, và đoàn có ngày làm việc tốt đẹp.

                                                                                                                                                       BTT.HĐGP.Nha Trang