100 tích truyện Kinh Mân Côi: Chuỗi hạt Mân Côi với Bí Tích Thánh Thể

 

Tại sao Bí Tích Thánh Thể có liên quan gì đến chuỗi hạt Mân Côi? Để hiểu sự liên quan này, chúng ta cần phải nghiên cứu thật rõ và phải nắm vững những chi tiết lý luận thật cao siêu, do các nhà thần học đã đưa ra:

1- Ở đâu có Chúa thì ở đó có Đức Mẹ Maria. Trong các Bí Tích khác hoặc tha tội, hoặc thêm ơn thánh sủng. Nhưng Bí Tích Thánh Thể ban chính Đức Chúa Giêsu cho ta. Đã ban chính Đức Chúa Giêsu thì cũng ban chính Đức Mẹ cho ta. Vậy nếu ta rước Mình Thánh Chúa vào lòng, thì cũng chính là rước Đức Mẹ. Vì theo thánh Tôma Aquinô, tiến sĩ Hội Thánh, đã nói: “Thịt máu Đức Chúa Giêsu, thì cũng bởi thịt máu Đức Mẹ. Cho nên khi ta rước Chúa Giêsu, thì ta cũng gián tiếp rước Đức Mẹ”. Mà ở đâu có Đức Mẹ, thì ở đó có chuỗi hạt Mân Côi, như trên chúng ta khảo cứu. Vì chuỗi hạt Mân Côi gắn liền với Đức Mẹ. Vậy có Đức Mẹ là có chuỗi hạt Mân Côi. Có chuỗi hạt Mân Côi là có Đức Mẹ. Khi ta họp nhau lần chuỗi Mân Côi, thì tức khắc có Đức Mẹ ngự giữa chúng ta.

2- Theo Tông Thư Supremi Apostolatus ngày 1/9/1883 của Đức Thánh Cha Leo XIII, thì khi ta làm việc kính Đức Mẹ Mân Côi trong tháng 10 (tháng Mân Côi) thì phải lần hạt 50, đọc kinh cầu Đức Bà, và kinh Ông Thánh Giuse, trước Mình Thánh Đức Chúa Giêsu, thì mời được ơn đại xá. Như vậy có sự liên hệ mật thiết giữa Chúa Giêsu và chuỗi hạt Mân Côi.

3- Theo thánh Grignion de Montfort: mỗi lần ta rước lễ là ăn thịt và uống bửu huyếtĐ ức Chúa Giêsu, bởi thịt và bửu huyết của Đức Mẹ. Ta được kết hợp thành một thân thể, một tâm hồn cùng Chúa và Mẹ Maria. Bất cứ nơi nào trên trời dưới đất, trong nhà Tạm hay trong linh hồn chúng ta,Chúa Giêsu bao giờ cũng là hoa qủa của lòng Đức Mẹ. Thật là  sự mộtkhám phá cao siêu, cho ta thấy sự liên hệ mật thiết giữa Thánh Thể và Đức Mẹ Đồng Trinh. Sự hiện diện của Đức Mẹ Maria nơi Thánh Thể, là một sự hiện diện tuyệt vời. Ở trên trời, Chúa Giêsu và Đức Mẹ đã kết hợp nên một thể nào, thì trong phép Thánh Thể Chúa Giêsu và Đức Mẹ kết hợp làm một cũng vậy.

Lời bàn : Mỗi khi ta rước Mình Thánh Đức Chúa Giêsu, thì tức là ta gián tiếp rước Đức Mẹ vào lòng . Đây là một ơn đặc biệt, mà Chúa Giêsu đã ban Đức Mẹ cho chúng ta. Còn gì qúy trọng bằng khi rước Mình Thánh Chúa, lại cũng được rước Đức Mẹ, là Mẹ hằng thương yêu chúng ta, thì chúng ta còn lo gì, sợ gì ở trên thế gian này nữa. Luôn luôn đã có Chúa và Đức Mẹ bảo vệ chúng ta hằng ngày hằng gìờ. Mỗi khi ta lần chuỗi hạt Mân Côi kính Đức Mẹ, thì đồng thời chúng ta cũng tôn thờ Đức Chúa Giêsu trong Bí Tích Thánh Thể nữa.