100 tích truyện Kinh Mân Côi: Chuỗi hạt Mân Côi với Hiệp Hội kinh Mân Côi

 (Lm. Phanxicô Xavier Trần Kim Ngọc, OP., Tổng Đặc trách Kinh Mân Côi – Dòng Đa Minh Việt Nam)

Nói đến chuỗi hạt Mân Côi, mà không nói đến Hội Mân Côi, là một sự thiếu sót. Là vì: như chúng ta đã biết qua Hội Thánh, cũng như các thánh Giáo Phụ, thi khi ta lần một chuỗi hạt Mân Côi, thì chỉ được ơn ích bằng một chuỗi
Mân Côi. Nhưng nếu chúng ta có gia nhập Hội Mân Côi, mà thí dụ Hội Mân Côi có 100 người, thì khi ta lần một chuỗi hạt Mân Côi , chúng ta được hưởng 100 chuỗi hạt Mân Côi của 100 người khác hợp lại. Như vậy, nếu chúng ta là Hội Viên Hội Mân Côi, mà mình chỉ lần một chuỗi Mân Côi, thì bằng lần 100 chuỗi Mân Côi. Xem ra như vậy ơn ích khác nhau biết bao! Bởi vậy một người không vào Hội Mân Côi, và một người vào Hội Mân Côi thì khác nhau biết chừng nào ! Ở bài này, chúng tôi đề cập đến Hội Mân Côi, và nguồn gốc sự tích Hội Mân Côi, để qúy độc giả thấy sự quan trọng của Hội Mân Côi. Đấng sáng lập Hội Mân Côi, chính là thánh Dominico và chân Phước Alan de la Roche. Các Ngài đi đến đâu truyền bá chuỗi hạt Mân Côi, thì cũng lập ngay Hội Mân Côi ở nơi đó, để cho giáo dân gia nhập Hội Mân Côi, được hưởng nhiều ơn ích bởi việc đọc kinh lần chuỗi Mân Côi.

 Vào năm 1470, Chân Phước Alan de la Roche đã thành lập Hội Mân Côi đầu tiên tại Tỉnh Douai, miền bắc nước Pháp. Lúc mới đầu, Hội được gọi là Hội Thánh Vịnh Chúa Giêsu và Mẹ Maria. Đến sau, Hội được Giáo Hội công nhận, thì được gọi là Hiệp Hội kinh Mân Côi. Thánh Alan de la Roche người đã có công vận động để Hội Thánh công nhận Hội Mân Côi, thì Ngài qua đời vào đúng thời gian Hội Thánh chính thức công nhận Hội Mân Côi.

Ngày 8 tháng 9 năm 1475 cũng là ngày Chân Phước Alan de la Roche nhắm mắt từ gĩa cõi đời, thì thể theo ý nguyện của Hoàng Đế Frederich lll, vua nước Đức , Giáo Hội đã chính thức thừa nhận Hiệp Hội Mân Côi. Chỉ trong 4 tháng đầu, đã có 5000 người ghi tên xin gia nhập Hội Mân Côi. Cuối năm đó, số hội viên đã lên đến 50.000 người. Năm 1749 đã có 500.000 ngưòi xin gia nhập Hội Mân Côi. Sau đó Hội Mân Côi đã phát triển rất mau chóng trên toàn thế giới Công Giáo, nhất là từ đời Đức Giáo Hoàng Sixto lV cho đến các vị Giáo Hoàng kế tiếp, đã ban rất nhiếu đặc ân, đặc xá , đại xá , toàn xá, cho những ai gia nhập Hội Mân Côi. Các ngài cũng khuyến khích tán thưởng giáo dân gia nhập Hội Mân Côi.

Ngày 2/10/1898 Đức Giáo Hoàng Leo Xlll ban hành Tông sắc “Ubi Primum” đề cập đến bản tính, luật lệ, nghĩa vụ, quyền lợi, đặc ân của Hội Mân Côi. Như vậy Hội Mân Côi là Hội do Hội thánh sáng lập, và trực tiếp chĩ huy. Không phải là một hội do Giáo Hội địa phương thành lập. Cho nên bất cứ ai, bất cứ ở đâu đều có thể xin gia nhập Hội Mân Côi một cách dễ dàng. Tuy nhiên để cho tiện việc sinh hoạt thì sau này, nếu ở địa phương mình ở, có thành lập Hội Mân Côi, thì chỉ xin trở về với cộng đoàn mình là đưọc.

 Theo nguyên tắc thì muốn trỡ thành Hội Viên Mân Côi, điều kiện rất đơn giản:

– Được ghi danh vào sổ Hội Mân Côi

– Lần hạt mỗi ngày 5 chục (một chuỗi Mân Côi )

– Luôn mang theo chuỗi hạt MC trong mình.

Do đó, bất cứ ai được ghi danh và giữ các điều kể trên, thì đương nhiên là Hội Viên Hội Mân Côi. Cái lợi ích ngay trước mắt cho những ai gia nhập hội Hội Mân Côi là được Đức Mẹ gin giữ hồn xác mọi nơi mọi lúc, ban cho rất nhiều ơn phần hồn phần xác. Nếu có chết bắt đắc kỳ tử, thì cũng được Đức Mẹ che chở, cho được ơn cứu rỗi, ơn ăn năn hối cải trong giờ lâm chung.

 

Lời bàn :  Trong lịch sử đạo Công Giáo, cũng như trong truyện tích Đức Mẹ Mân Côi. Đức Mẹ đã cứu biết bao nhiêu người tội lỗi, hoặc có thói quen hằng ngày đọc một kính kính mừng, hoặc mang trong mình chuỗi hạt Mân Côi. Như vậy mà còn được Đức Mẹ thương đoái xem cứu giúp. Huống chi là những người gia nhâp Hội Mân Côi, hằng ngày chỉ lần một chuỗi hạt Mân Côi, thì còn được Đức Mẹ thương cứu giúp biết bao nữa. Vậy chúng ta hãy tích cực tham gia vào Hội Mân Côi, và khuyến khích cho nhiều người khác gia nhập Hội Mân Côi, thì sẽ được Đức Mẹ tưởng thưởng Chiến Sĩ Mũ Xanh của Đức Mẹ vậy. Có rất nhiều quan niệm sai lầm rằng: chỉ cần lần chuỗi Mân Côi cũng đủ, cần gì phải vào Hội Mân Côi, mất thì giờ bó buộc. Chúng tôi đồng ý như vậy. Nhưng nếu chúng ta có vào Hội Mân Côi thì vẫn tốt hơn nhiều. Là vì: có khi ngại không muốn lần hạt, nhưng vào Hội thì bắt buộc phải lần hạt . 2 cái khác nhau. Vả chăng Đức Mẹ cũng đã nói: Đức Mẹ ở đâu thì có chuỗi Mân Côi ở đó. Ở đâu có chuỗi Mân Côi, thì Đức Mẹ cũng hiện diện nơi đó.