Bài 06 : Kinh Thánh, câu trả lời của Thiên Chúa (Đức tin trong cuộc sống)

BÀI 6 :
KINH THÁNH CÂU TRẢ LỜI CỦA THIÊN CHÚA

Lời Kinh Thánh
“Thuở xưa, nhiều lần, nhiều cách, Thiên Chúa đã phán dạy cha ông chúng ta qua các ngôn sứ; nhưng vào thời sau hết này, Thiên Chúa đã phán dạy chúng ta qua Thánh Tử.” (Dt 1,1-2a)

Bạn đã thấy, người ta có thể đặt câu hỏi bằng trăm ngàn cách. Từ đó người ta có thể hình dung ra hàng trăm ngàn Thiên Chúa khác nhau. Thực vậy, trong lịch sử có rất nhiều hình thức tôn giáo, triết học nghệ thuật huớng về Thiên Chúa rất khác biệt.

Đâu là khuôn mặt đích thực của Thiên Chúa ?

Nếu Thiên Chúa không tự ý tỏ mình ra, thì có ai đủ thẩm quyền để nói cho ta biết Người. Nhưng chính Thiên Chúa đã tự ý và đích thân nói với con người một cách thật rỏ ràng bằng ngôn ngữ loài người. Những điều Thiên Chúa nói đuợc ghi lại trong một cuốn sách gọi là Kinh Thánh, cuốn sách căn bản của Kitô Giáo.

loichua.jpg

1. Nội dung của Kinh Thánh

Kinh Thánh không phải là một tổng hợp các giáo điều đã đuợc soạn ra từ trước để người ta dựa vào đó mà xây dựng niềm tin. Cũng không phải do một người hay một nhóm người đặt ra một lý thuyết. Trái lại, Kinh Thánh đuợc hình thành dần dần trong kinh nghiệm sống của một dân tộc, đó là dân tộc Israel, để tỏ cho con người biết tình thương của Thiên Chúa và chương trình cứu độ của Ngài mà tâm trí tự nhiên không thể biết đuợc.

Kinh Thánh gồm 73 cuốn, chia làm hai phần: Cựu Ước và Tân Ước.

a) Cựu Ước : Gồm 46 cuốn với nhiều thể văn khác nhau, ghi lại những can thiệp của Thiên Chúa vào lịch sử Israel, để báo trước, chuẩn bị cho họ đón nhận Đấng Cứu Thế là Đức Giêsu Kitô.

b) Tân Ước : Gồm 27 cuốn, nói lên sự can thiệp lớn lao và quyết liệt của Thiên Chúa là cử Đức Giêsu Kitô, con Thiên Chúa đến làm người trong trần gian để cứu độ con người.

Tân Ước là những quyển sách quý nhất trong toàn bộ Kinh Thánh, đặc biệt là bốn cuốn Tin Mừng. Vì đó là những sách ghi lại chân lý cứu độ nới Chúa Giêsu. Lời giảng, hành động và những biến cố chính trong đời Ngài.

2.Kinh Thánh là Lời Thiên Chúa

Kinh Thánh đuợc hình thành suốt 12 thế kỷ cùng với lịch sử dân tộc Israel. Đó là kinh nghiệm đức tin, nơi Thiên Chúa gặp gỡ và ngỏ lời với con người.

Kinh Thánh là một quyển sách gồm nhiều tác phẩm (73 cuốn), tuy khác nhau về thể văn, tác giả và thời gian ra đời. Nhung Kinh Thánh lại có một nội dung thống nhất: Nói lên kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa.

Khoa khảo cổ trong 30 năm vừa qua cho thấy Kinh Thánh là một tài liệu đáng tin cậy, không có sự khách biệt giữa các bản văn hiện nay và các bản văn đuợc viết trước kia.

3.Kinh Thánh với chúng ta ngày nay

a.Vai trò nổi bật của cuốn Kinh Thánh

Suốt 2000 năm qua, Kinh Thánh trở thành một cuốn sách gây nhiều ảnh huởng hơn bất cứ cuốn sách nào khác, các tư tuởng bối cảnh, từ ngữ, điển tích của Kinh Thánh thâm nhập sâu đậm vào nền văn chương của thế giới.

Kinh Thánh đóng vai trò đặt biệt trong Kitô Giáo và đời sống tín hữu. Nó giúp con người biết Thiên Chúa, hiểu chính mình. Do đó không thể chúng ta tin Chúa mà không biết đến Kinh Thánh. Tất cả mọi công việc phải đặt dưới sự soi sáng của Kinh Thánh. Vì đó là Lời Hằng Sống, là tiếng Chúa kêu gọi con người tìm hiểu và thực thi ý định của Ngài. Tin vào Kinh Thánh là đáp lại Lời Thiên Chúa.

b.Giá trị của Kinh Thánh

Về phương diện tự nhiên: Các sách Cựu Ước và Tân Ước đều có một giá trị tự nhiên không ai có thể phủ nhận đuợc, kể cả những người không tin có Thiên Chúa. Một số sách là những tài liệu lịch sử cần thiết cho thời hiện đại. Những sách như: Cách ngôn, thư của các Tông đồ có giá trị luân lý cao. Còn những sách có giá trị văn chuong nhu: Thánh vịnh, Ngôn sứ.

Về phương diện thiêng liêng: Người Kitô hữu tin Kinh Thánh là “Lời Thiên Chúa”, tác giả chính là Thiên Chúa, con người viết chỉ là tác giả phụ, đuợc Thiên Chúa soi sáng để viết những điều Ngài muốn. Vì thế tất cả những gì ghi trong Kinh Thánh đểu không sai lầm, Thiên Chúa không thể sai lầm và không lừa dối chúng ta.

c.Chân lý trong Kinh Thánh

Kinh Thánh là cuốn sách nói cho ta về Thiên Chúa và những điều Ngài làm cho ta. Kinh Thánh không nhằm giải quyết các vấn đề khoa học… nhưng cống hiến cho con người một sự thật cứu sống. Đó là Thiên Chúa Tình Thương. Vì thế, không thể đọc Kinh Thánh như đọc một kiến thức khoa học phổ thông, nhưng như LỜI THIÊN CHÚA.

Kết luận
“Lời Chúa là ngọn đèn soi sáng cho con bước. là ánh sáng chỉ đuờng con đi. Con đã thề và con xin cam kết giữ quyết định công minh của Ngài.” (Tv 118, 105-106)

Câu hỏi

1. Kinh Thánh là gì ? Có mấy phần ? Bao nhiêu cuốn ?
2. Cựu ước là gì ? Tân ước là gì ?
3. Giá trị của Kinh Thánh trong đời sống Kitô hữu ?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *