Bài 40 : Những kinh thông dụng

Phụ trương:
Những Kinh Thông Dụng

Dấu Thánh Giá

Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen

Kinh Lạy Cha

Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. / Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con, như chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.

Kinh Kính Mừng

Kính mừng Maria đầy ơn phước, Đức Chúa Trời ở cùng Bà. Bà có phước lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phước lạ. / Thánh Maria đừc Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.

Kinh Sáng Danh

Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen.

xl_2015b.jpg

Kinh Lạy Nữ Vương

Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy, thân lạy Mẹ. Chúng con, con chau Evà ở chốn khách đày kêu đến cùng Bà, chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu khẩn Bà thương. Hỡi ôi ! Bà là chủ bầu chúng con, xin ghé mặt thương xem chúng con. Đến sau khỏi đày, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu Con lòng bà gồm phước lạ. Ôi khoan thay ! Nhân Thay ! Dịu thay ! Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen

Kinh Tin

Lạy Chúa, con tin thật có một Đức Chúa Trời là đấng thương phạt vô cùng. Con lại tin thật Đức Chúa Trời có Ba Ngôi, mà Ngôi thứ hai đã xuống thế làm người, chịu nạn chịu chết mà chuộc tội cho thiên hạ. Bấy nhiêu điều ấy, cùng các điều Hội thánh dạy, thì con tin vững vàng. Vì Chúa là Đấng thông minh và chân thật vô cùng, đã phán truyền cho Hội Thánh. Amen.

Kinh Cậy

Lạy Chúa, con trông cậy vững vàng, vì công nghiệp Đức chúa Giêsu, thì Chúa sẽ ban ơn cho chúng con giữ đạo nên ở đời này, cho ngày sau được lên thiên đàng, xem thấy mặt Đức Chúa Trời hưởng phúc đời đời. Vì Chúa là Đấng phép tắc và lòng lành vô cùng, đã phán hứa sự ấy, chẳng có lẽ nào sai được. Amen.

Kinh Mến

Lạy Chúa, con kính mến Chúa hết lòng, hết sức, trên hết mọi sự. Vì Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng. lại vì Chúa, thì con thương yêu người ta như mình con vậy. Amen

Kinh Đức Chúa Thánh Thần

Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng vô cùng. Chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống đầy lòng chúng con, là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời và đốt lửa kính mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con. Chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống !

Sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con

Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời, xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống soi lòng dạy dỗ các Thánh Tông Đồ, thì này chúng con cũng xin Đức Chúa trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống an ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành. Vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.

Kinh Cáo Mình

Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em: Tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng.

Vì vậy tôi xin Đức bà Maria trọn đời đồng trinh, các Thiên Thần, các Thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Amen.

Kinh Ăn Năn Tội

Lạy Chúa, Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng. Chúa đã dựng nên con và cho con Chúa ra đời, chịu nạn chịu chết vì con. Mà con đã cả lòng phản nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa, thì con lo buồn đau đớn cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự, con dốc lòng chùa cải mà nhờ ơn chúa thì con lánh xa dịp tội cùng làm việc đền tội cho xứng.Amen.

Kinh Vinh Danh

Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời, và bình an dưới thế cho người thiện tâm -chúng con ca ngợi Chúa – Chúng con chúc tụng Chúa – Chúng con thờ lạy Chúa – Chúng con tôn vinh Chúa – Chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa.

Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng – Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa là Chiên Thiên Chúa, là con Đức Chúa Cha – Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con – Chúa xóa tội trần gian, xin nhậm lời chúng con cầu khấn – Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con – Vì lạy Chúa Giêsu Kitô – Chỉ có Chúa là Đấng Thánh – Chỉ có Chúa là Chúa – Chỉ có Chúa là Đấng tối cao – cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha, Amen.

Kinh Vực Sâu

Lạy Chúa, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa. Xin Chúa nhận lời con kêu van, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chấp tội nào ai rỗi được ? bởi chúa hằng có lòng lành, cùng vì Lời Chúa phán hứa: Thì con đã trông cậy Chúa. Những kẻ làm Dân Đức Chúa Trời đêm ngày hãy trông cậy Người cho liên, vì Người rất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi kẻ làm Dân Người thay thảy. lạy Chúa xin ban cho (x…) được nghỉ ngơi đời đời và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa, xin cứu lấy (x…) cho khỏi tù ngục, và được nghỉ yên. Amen.

Kinh Truyền Tin

Xướng: Đức Chúa Trời sai Thánh Thiên Thần truềyn tin cho rất thánh Đức Bà Maria.
Đáp: Và rất thánh Đức Bà chịu thai bởi phép Đức Chúa Thánh Thần.
(Kính mừng … Thánh Maria)

Xướng: Này tôi là tôi tá Đức Chúa Trời!
Đáp: Tôi xin vâng như lời Thánh Thiên Thần truyền.
(Kính mừng … Thánh Maria…)

Xướng: Chốc ấy Ngôi thứ hai xuống thế làm người.
Đáp: Và ở cùng chúng tôi.
(Kính mừng… Thánh Maria…)

Xướng: Lạy rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời Xin cầu cho chúng con.
Đáp: Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.

Lạy Chúa, chúng con xin Chúa ban ơn xuống trong linh hồn chúng con, là kẻ đã nhờ lời Thánh Thiên Thần truyền mà biết thật Chúa Giêsu Kitô là con Thiên Chúa đã xuống thế làm người, thì xin vì công ơn Chúa chịu nạn, chịu chết trên cây Thánh giá, cho chúng con ngày sau khi sống lại, được đến nơi vinh hiển, cũng vì công nghiệp Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.

Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng (Đọc trong mùa phục sinh)

Xướng: Lạy Nữ Vương Thiên đàng hãy vui mừng. Alleluia.
Đáp: Vì Đấng Mẹ đã đáng cưu mang trong lòng. Alleluia.

Xướng: Người đã sống lại thật như lời phán hứa. Alleluia.
Đáp: Xin cầu cùng Chúa cho chúng con. Alleluia

Xướng: Lạy Đức Nữ Đồng Trinh Maria, hãy hỷ hoan khoái lạc. Alleluia
Đáp: Vì Chúa đã sống lại thật. Alleluia.

Lạy Chúa, là Đấng đã làm cho thiên hạ được vui mừng quá bội, bởi Đức Chúa Giêsu Kitô, là con Chúa cũng là Chúa chúng con đã sống lại. Xin vì Đức Nữ Đồng Trinh Ma-ria là Thánh Mẫu Người nguyện cầu cho chúng con được hưởng phúc vui vẻ hằng sống đời đời. Vì công nghiệp Chúa Kitô là Chúa chúang con. Amen.

Kinh Cám Ơn

Con cảm ơn Đức Chúa Trời là Chúa lòng lành vô cùng, chẳng bỏ con, chẳng để con không đời đời, mà lại sinh ra con, cho con được làm người, cùng hằng gìn giữ con, hằng che chở con, lại cho Ngôi Hai xuống thế làm người chuộc tội chịu chết trên cây Thánh giá vì con, lại cho con được đạo thánh Đức Chúa Trời cùng chịu nhiều ơn, nhiều phép Hội thánh nữa, và đã cho phần xác con hôm nay (đêm nay) được mọi ự lành lại cứu lấy con kẻo phải chết tươi, ăn năn tội chẳng kịp. Vậy các Thánh ở trên nước thiên đàng cám ơn Đức Chúa Trời thế nào, thì con cũng hiệp cùng các Thánh, mà dâng cho Chúa con cùng cám ơn như vậy. Amen.

Kinh Trông Cậy

Xướng: Chúng con trông cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng.

Đáp: Hằng chữa chúng con cho khỏi sự dữ. Amen !

Xướng: Lạy rất thánh trái tim Đức Chúa Giêsu.
Đáp: Thương xót chúng con.

Xướng: Lạy trái tim cực thanh cực tịnh rất thánh Đức Bà Maria
Đáp: Cầu cho chúng ocn.

Xướng: Lạy ông thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh.
Đáp: cầu cho chúng con.

Xướng: Lạy các Thánh Tử đạo Việt Nam
Đáp: Cầu cho chúng con.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *