BÍ TÍCH

TH online 50: TTV và thụ nhân của BTTCT

Công đồng Vaticanô II tái khẳng định giáo lý về thừa tác viên của thánh chức trong Hiến chế tín lý về Giáo hội: chính các giám mục, qua bí tích Truyền Chức, nhận vào giám mục đoàn những phần tử mới được tuyển chọn.

Đọc thêm