BÍ TÍCH

TH online 29: BTTT – Hy lễ tạ ơn và hiện diện

Bí tích Thánh Thể là lời chúc tụng chính Hội thánh dâng lên Thiên Chúa để tỏ lòng tri ân vì mọi điều thiện hảo Thiên Chúa đã thực hiện qua công trình sáng tạo, cứu chuộc và thánh hóa. Bí tích Thánh Thể trước hết là “hy tế tạ ơn.”

Đọc thêm