HÀNH TRANG

Hành Trang 29 : Tinh thần trách nhiệm

Nhiều lúc, vì quá nhấn mạnh đến đức tuân phục hoặc hiểu sai về đức khiêm nhường, khiến chúng ta tưởng rằng một thành viên lý tưởng trong cộng đoàn luôn luôn phải cúi đầu vâng phục, tự tỏ ra mình hèn kém, không biết gì, không thể làm gì, …

Đọc thêm

Hành Trang 28 : Tinh thần dân chủ

Tinh thần dân chủ là một trong những nét đặc biệt của Dòng, tinh thần đó, bề ngoài là một phương cách điều hành, quan trị Dòng. Nhưng thực chất của nó còn mang nhiều ý nghĩa hơn trong đời sống cộng đoàn chúng ta. Chúng ta dùng từ ngữ …

Đọc thêm

Hành Trang 26 : Đồng tâm nhất trí trong Chúa

Người ta thường nói rằng đời sống cộng đoàn là một “lý tưởng”, nghĩa là một điều người ta không bao giờ đạt được trọn vẹn. Ðiều đó, hiểu theo nghĩa tích cực, có nghĩa là người ta phải cố gắng mãi để xây dựng đời sống cộng đoàn tốt …

Đọc thêm