HÀNH TRANG

Hành Trang 16 : Học hỏi và chiêm niệm

  Thánh Thomas đã khéo léo tóm lược châm ngôn của Dòng : chiêm niệm và loan truyền cho người khác điều mình chiêm niệm. Tinh thần đó được thánh Ða Minh sống, sống mãnh liệt, và để lại cho Dòng một mẫu gương sáng ngời. Chúng ta thường thấy …

Đọc thêm

Hành Trang 15 : Chân lý cứu độ Anh em

  Vào thời thánh Ða Minh, xã hội Châu Âu đang có những biến chuyển mạnh mẽ, trong đó có việc thiết lập trường học ở các thủ đô lớn. Thánh Ða Minh hiểu được tâm thức thời đại của ngài và hiểu được ơn gọi Chúa muốn mình cũng …

Đọc thêm

Hành Trang 12 : Lời Cầu nguyện tông đồ

Trong niềm tin vào mầu nhiệm Hiệp Thông Các Thánh (mầu nhiệm các Thánh cùng thông công), chúng ta biết rằng mọi lời cầu nguyện đích thực, dù của những người ở thâm sơn cùng cốc nào đó, đều mang lại hoa trái thiêng liêng cho con người. Tuy vậy, …

Đọc thêm

Hành Trang 11 : Cầu nguyện cộng đoàn

Kinh Sĩ Hội là một nhóm các linh mục sống bên đức giám mục, cố vấn cho ngài và cầu nguyện chung thay cho địa phận. Khi sống ở Kinh sĩ Hội Osma, thánh Ða Minh đã không chỉ nhận một lối sống, một kỷ luật sống, nhưng nhất là …

Đọc thêm