Chúc tụng Đức Chúa (24.12.2015)

Thứ Năm sau Chúa nhật IV Mùa Vọng năm C

Lời Chúa: Lc 1,67-79

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

67 Khi ấy, ông Da-ca-ri-a, cha của Gio-an, được đầy Thánh Thần, liền nói tiên tri rằng :
68 “Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-en
đã viếng thăm cứu chuộc dân Người.
69 Từ dòng dõi trung thần Đa-vít,
Người đã cho xuất hiện
Vị Cứu Tinh quyền thế để giúp ta,
70 như Người đã dùng miệng các vị thánh ngôn sứ
mà phán hứa tự ngàn xưa :
71 sẽ cứu ta thoát khỏi địch thù,
thoát tay mọi kẻ hằng ghen ghét ;
72 sẽ trọn bề nhân nghĩa với tổ tiên
và nhớ lại lời xưa giao ước ;
73 Chúa đã thề với tổ phụ Áp-ra-ham
rằng sẽ giải phóng ta khỏi tay địch thù,
74 và cho ta chẳng còn sợ hãi,
75 để ta sống thánh thiện công chính trước nhan Người,
mà phụng thờ Người suốt cả đời ta.
76 Hài Nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu
là ngôn sứ của Đấng Tối Cao :
con sẽ đi trước Chúa, mở lối cho Người,
77 bảo cho dân Chúa biết : Người sẽ cứu độ
là tha cho họ hết mọi tội khiên.
78 Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn,
cho Vầng Đông tự chốn cao vời viếng thăm ta,
79 soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối
và trong bóng tử thần,
dẫn ta bước vào đường nẻo bình an.”

 

1-Ghi nhớ:

“Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-el đã viếng thăm cứu chuộc dân Người” (Lc 1, 68)

2- Suy niệm:

Bài ca “Chúc tụng” được ông Da-ca-ri-a cất lên trong ngày sinh của Gio-an Tẩy Giả. Ông đại diện cho dân Ít-ra-el chúc tụng Đức Chúa vì Người đã thực hiện lời hứa cứu độ từ ngàn xưa với các Tổ phụ và qua miệng các vị Ngôn sứ.

Đức Giê-su chính là Vầng Đông đã xuất hiện chiếu soi cho tất cả mọi loài thụ tạo. Đức Giê-su cũng chính là tình yêu nên Ngài không thể không yêu thương tạo vật của Ngài. Ngài cũng là sự sáng nên Ngài không để bóng tối làm chủ vũ trụ của Ngài.

Hãy reo lên! Hãy ca lên! Hãy loan báo cho muôn dân biết niềm vui ơn cứu độ, Vua bình an, hạnh phúc vĩnh cửu đã đến giữa con người.

3- Cầu nguyện:

Lạy Chúa Trời xin mở miệng con, cho con cất tiếng ngợi khen Người.

4- Sống Lời Chúa:

Tạ ơn Chúa, mỗi sớm mai thức dậy, con có thêm một ngày nữa để kính tôn Ngài.

                                                        HOÀI THANH