Nghe giảng Chúa nhật XXIX thường niên năm A (2011-2023)

Suy niệm

– Nghe giảng Chúa nhật XXIX thường niên năm C (2010)

– Nghe giảng Chúa nhật  XXIX thường niên năm A (2011-2014)

– Nghe giảng Chúa nhật XXIX thường niên năm B – CN Truyền giáo (2012 và 2015) 

– Video giảng lễ Chúa nhật XXIX thường niên năm B – CN Truyền giáo (2015)

– Nghe giảng Chúa nhật XXIX thường niên năm C (2013)

– Nghe giảng Chúa nhật XXIX thường niên năm C (2016)

Tin mừng theo thánh Mathêu (Mt 22,15-21)

Bấy giờ những người Pharisêu đi bàn bạc với nhau, tìm cách làm cho Đức Giêsu phải lỡ lời mà mắc bẫy. Họ sai các môn đệ của họ cùng đi với những người phe Hêrôđê, đến nói với Đức Giêsu rằng : “Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân thật và cứ sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa. Thầy cũng chẳng vị nể ai, vì Thầy không cứ bề ngoài mà đánh giá người ta. Vậy xin Thầy cho biết ý kiến : có được phép nộp thuế cho Xê-da hay không ?”

Nhưng Đức Giêsu biết họ có ác ý, nên Người nói : “Tại sao các người lại thử tôi, hỡi những kẻ giả hình ! Cho tôi xem đồng tiền nộp thuế !” Họ liền đưa cho Người một quan tiền. Người hỏi họ : “Hình và danh hiệu này là của ai đây ?” Họ đáp : “Của Xê-da.” Bấy giờ, Người bảo họ : “Thế thì của Xê-da, trả về Xê-da ; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa.”

Năm 2023: 

Năm 2020: 

Lm. Giuse Phạm Hưng Thịnh, OP

Lm. Phanxicô X. Nguyễn Văn Nhứt, OP

Lm. Giuse Tôn Khánh Duy, OP

Lm. Vinhsơn Nguyễn Phước Thiện, OP

Lm. Giuse  Đỗ Tuấn Linh, OP

Lm. Phêrô Lâm Phước Hùng, OP

Năm 2017:

Lm. Vinh sơn Nguyễn Thành Tín

Lm. Giuse Trần Hưng Đạo

Lm. Phaolô Nguyễn Hải Đăng

Lm. Vinhsơn Lương Hồng Phong

Lm. Giuse Đỗ Tuấn Linh

Lm. Tôma Nguyễn Trường Tam

Lm. Vinhsơn Phạm Xuân Hưng

Năm 2014 (Khánh nhật Truyền Giáo)

Lm Vinhsơn Nguyễn Thành Tín

Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Lm Biển Đức Vương Thuật

Pt Phaolô Nguyễn Hải Đăng

Lm Giuse Trần Văn Việt

Năm 2011

Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lm Giuse Đinh Trọng Chính

Lm Đa Minh Trần Bình Tiên

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lm Anrê Đỗ Xuân Quế

 

SUY NIỆM