Nghe giảng Chúa nhật I Mùa Chay năm A (2011-2023)

SUY NIỆM

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (Mt 4,1-11)


Bấy giờ Đức Giêsu được Thần Khí dẫn vào hoang địa, để chịu quỷ cám dỗ. Người ăn chay ròng rã bốn mươi đêm ngày, và sau đó, Người thấy đói. Bấy giờ tên cám dỗ đến gần Người và nói : “Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì truyền cho những hòn đá này hoá bánh đi !” Nhưng Người đáp : “Đã có lời chép rằng : Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra.”

Sau đó, quỷ đem Người đến thành thánh, và đặt Người trên nóc đền thờ, rồi nói với Người : “Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì gieo mình xuống đi ! Vì đã có lời chép rằng : Thiên Chúa sẽ truyền cho thiên sứ lo cho bạn, và thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng, cho bạn khỏi vấp chân vào đá.” Đức Giêsu đáp : “Nhưng cũng đã có lời chép rằng : Ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi.”

Quỷ lại đem Người lên một ngọn núi rất cao, và chỉ cho Người thấy tất cả các nước thế gian, và vinh hoa lợi lộc của các nước ấy, và bảo rằng : “Tôi sẽ cho ông tất cả những thứ đó, nếu ông sấp mình bái lạy tôi.” Đức Giêsu liền nói : “Xa-tan kia, xéo đi ! Vì đã có lời chép rằng : Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Người mà thôi.”

Thế rồi quỷ bỏ Người mà đi, và có các sứ thần tiến đến hầu hạ Người. 

Năm 2023:

Năm 2020:

Lm. Giuse Nguyễn Đức Hòa, OP

Lm. Phêrô Lâm Phước Hùng, OP

Lm. Gioan Nguyễn Thiên Minh, OP

Năm 2017:

Lm Giuse Ngô Mạnh Cường

Lm Giuse Lê Hoàng Thụy

Lm Giuse Trần Hưng Đạo

Lm Gioan Nguyễn Thiên Minh

Năm 2014:

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu
Lm Phanxicô Nguyễn Văn Nhứt

Lm Giuse Ngô Mạnh Cường

Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

Lm Môrít Lục Vĩnh Phố

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Năm 2011:

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lm Giuse Nguyễn Trọng Viễn

Lm Giuse Đỗ Trung Thành

Lm Giuse Phạm Quốc Văn