Nghe giảng lễ Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi năm B (2012)

 – Nghe giảng Lễ Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi (2008 – 2010)

– Nghe giảng Lễ Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi năm A (2011)

– Nghe giảng Lễ Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi năm B (2012)

– Nghe giảng Lễ Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi năm C (2013)

– Nghe giảng Lễ Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi năm A (2014)

– Nghe giảng Lễ Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi năm B (2015)

– Nghe giảng Lễ Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi năm C (2016)

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (28:16-20)

Mười một môn đệ đi tới miền Ga-li-lê, đến ngọn núi Đức Giê-su đã truyền cho các ông đến.

Khi thấy Người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. Đức Giê-su đến gần, nói với các ông: “Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em.

Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.” 

https://youtu.be/lo0_eR46nZs

Lễ 17g30 thứ Bảy: Lm Micae Nguyễn Văn Bắc (Rửa tội Tân Tòng)

Lễ 19g30 thứ Bảy: Lm Biển Đức Vương Thuật (English)

Lễ 05 giờ : Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

Lễ 17g30 : Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Lễ 19 giờ : Lm Biển Đức Vương Thuật