Thần học Luân lý 03: Huấn quyền và Thần học Luân lý

Thần học online:
 
TÌM HIỂU SƠ LƯỢC
THẦN HỌC HỌC LUÂN LÝ TỔNG QUÁT

Bài 3: Huấn quyền và Thần học Luân lý

“Theo ý định của Chúa Kitô, Giáo Hội Công Giáo là thầy dạy chân lý và có nhiệm vụ loan báo và truyền dạy chân lý là Chúa Kitô một cách chính thức, đồng thời phải lấy uy quyền mình mà công bố và xác nhận những nguyên tắc thuộc phạm vi luân lý, phát sinh tự bản tính con người.” (Tuyên Ngôn về Tự Do Tôn Giáo – Digitatis Humanae số 14)

Huấn quyền là sứ vụ đặc biệt  Đức Kitô đã ủy thác cho các tông đồ và các ngài thực hành quyền đó nhân danh Người “Ai nghe anh em là nghe Thầy” (Lc 10,16).

Huấn quyền còn là một hồng ân đặc biệt Chúa Thánh Thần ban cho Giáo Hội.

Các tông đồ và các đấng kế vị đã thực hành Huấn quyền để gìn giữ nguyên vẹn giáo lý tinh tuyền đã được ủy thác mà giảng dạy dân chúng (x. 1Tm 6,20)

-UvlMtuLXBk