Thần học Luân lý 08: Con người – hình ảnh Thiên Chúa

Thần học online:
 
TÌM HIỂU SƠ LƯỢC
THẦN HỌC HỌC LUÂN LÝ TỔNG QUÁT

Bài 8: Con người – hình ảnh Thiên Chúa

“Thiên Chúa đã sáng tạo con người cho họ được trường tồn bất diệt. Họ được Người dựng nên làm hình ảnh của bản tính Người.” (Kn 2, 23)

Chúng ta tìm hiểu để tài “Con người là hình ảnh Thiên Chúa” dưới ánh sáng của hai mầu nhiệm chính của Kitô giáo: Thiên Chúa Ba Ngôi và Ngôi Lời nhập thể

njvs255DmtE