100 tích truyện Kinh Mân Côi: Chuỗi hạt Mân Côi với Công Đồng Vatican ll

Công Đồng vatican ll khai mạc ngày 11/10/1962, dưới sự bảo trợ của Đức Mẹ là Mẹ Thiến Chúa. Từ xưa tới nay chưa có một công đồng nào đưa ra một Hiến Chương chính thức về Đức Mẹ. Nếu có, chỉ là xác định một, hai điểm có liên quan đến Đức Mẹ, như công đồng Epheso, Florence, Trente, vv… Đây là lần đầu tiên Công Đồng Vatican II thảo ra Chương VIII đặc biệt, đưa vào Tín lý Giáo Hội nói về Đức Maria. Học thuyết này được trình bày trên khía cạnh lịch sử: Đức Mẹ là chóp đỉnh Cựu Ước, và khai sinh ra Tân Ước. Khái niệm Chương VIII về Đức Mẹ có 5 phần:

– Xác định vị trí Đức Maria trong Giáo Hội

– Địa vị Đức Mẹ trong Ngôi Hai nhập thể

– Tương quan giữa Đức Mẹ và Giáo Hội

– Bổn phận giáo dân đối với Đức Maria

– Đức Mẹ là niềm hy vọng cho dân Chúa

Ở đây chúng tôi chỉ trinh bày một điểm duy nhất là: Bổn phận người Kitô hữu đối với Đức Maria. Đức Maria vừa là Đấng Trung Gian, vừa là Đấng Đồng Công cứu chuộc, vừa là Mẹ Hội Thánh, Mẹ nhân loại, thì bổn phận của người giáo hữu đối với Đức Maria là phải tôn kính đặc biệt, khác hẳn với sự tôn kính các thánh, vì Đức Maria là Nữ Vương các Thiên thần, và các thánh Nam Nữ, cho nên phải gọi là “biệt kính”, không phải là thờ phượng. Chúng ta chỉ  thờ phương một Thiên Chúa Ba ngôi, tôn kính các thánh, và biệt kính Đức Maria.

Thánh Công Đồng dạy chúng ta hãy nhiệt thành phát huy lòng sùng kính Đức Mẹ, nhất là trong phụng vụ. Hãy coi những việc thực hành đạo đức nhằm suy tôn Mẹ Thiên Chúa, như năng đọc kinh Mân Côi , cầu nguyện cùng Mẹ. Xin Mẹ là Đấng Trung Gian thần diệu cầu bàu cho chúng ta trước mặt Thiến Chúa. Vì Đức Mẹ là con đường ngắn nhất, bảo đảm nhất, dễ dàng nhất và hoàn hảo nhất. Trước khi bế mạc Công Đồng, ĐGH Phaolo Vl đã tuyên bố một quyết định quan trọng chính thức : “Đức Maria là Mẹ Hội Thánh và là Mẹ nhân loại “

 

Lời bàn : Việc Công đồng Vatican II đưa ra một chương VIII đặc biệt trong Hiến Chế Tín lý Giáo Hội nói về Đức Maria, là rất hợp tình hợp lý, là vì đã có rất nhiều phe phái nổi lên chống phá các tín điều về Đức Mẹ, cũng như họ chỉ coi Đức Mẹ là một người phụ nữ bình thường, mà Đức Chúa Giêsu chỉ mượn cung lòng Mẹ, để sinh ra làm ngưòi, chứ Đức Mẹ không phải là Mẹ Thiên Chúa. Đó là một luận điệu xuyên tạc, ngụy thuyết xúc phạm đến Đức Trinh Nữ Maria. Vậy chúng ta phải năng đọc kinh đền tạ Trái Tim Đức Mẹ vì những sự xúc phạm đó. Chính vì thế mà Công Đồng Epheso năm 431 đã long trọng tuyên bố: Đức Mẹ thật sự là Mẹ Thiên Chúa (Theotokos). Vì Đức Chúa Giêsu có hai bản tính: bản tính Thiên Chúa và bản tính loài người. Cho nên Đức Mẹ là Mẹ trọn vẹn Đức Chúa Giêsu, mà Đức Chúa Giêsu có bản tính Thiên Chúa, thì Đức Mẹ cũng là Mẹ Đức Chúa Trời.