Các bài suy niệm lễ Chúa Ba Ngôi

Lời Chúa: Dnl 4,32-34.39-40; Rm 8,14-17; Mt 28,16-20