GIA ĐÌNH ĐA MINH

Người giáo dân Đa Minh với việc Giảng Thuyết (2/3)

Ý tưởng về gia đình Đa Minh, cho phép ta nối kết các chiều kích đó lại, cùng với nữ đan sĩ, nam nữ tu hoạt động, huynh đoàn giáo dân cũng như huynh đoàn linh mục, nhân danh việc rao giảng Tin Mừng, là sứ vụ chung phục vụ Nước Trời, trong sự tôn trọng và tính độc lập của mỗi ơn gọi riêng.

Đọc thêm