LONG XUYÊN

Huynh Đoàn Đa Minh Gp. Long Xuyên: Thánh lễ tạ ơn tất niên

Huynh Đoàn Đa Minh Gp. Long Xuyên: Thánh lễ tạ ơn tất niên

Thánh lễ tạ ơn tổ chức tại Gx. Thánh Gia, kinh Thầy Ký hạt Vĩnh Thạnh, vì hoàn cảnh dịch Covid phức tạp nên thánh lễ tạ ơn tổ chức thật đơn giản, số anh chị em tham dự cũng hạn chế, chỉ có quý anh trưởng và phó hoặc thư ký của 5 Liên huynh và quý anh chị thuộc Huynh  đoàn Catarina sở tại.

Đọc thêm